1. Wprowadzenie
Nowe minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w którym z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931) – dalej r.m.w.a.w. Nowe wymagania wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia r.m.w.a.w. w Dzienniku Ustaw, czyli dnia 31 października 2010 r.
Do tego dnia obowiązujące są minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników wykonujących prace na stanowiskach, na których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń technicznych lub używanych substancji może wystąpić atmosfera wybuchowa określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004 z późn. zm.).
Przepisy r.m.w.a.w. wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000, s. 57 z późn. zm.).
Za zapewnienie wszystkich dokumentów, odpowiednich szkoleń, odpowiednich urządzeń i systemów ochronnych, a także dokonanie podziału przestrzeni zagrożonych wybuchem i prawidłowe oznakowanie w tym zakresie odpowiedzialny jest pracodawca zakładu pracy, w którym istnieje możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
Zgodnie z § 8 r.m.w.a.w. minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej mają zastosowanie do:
1. przestrzeni zakwalifikowanych jako zagrożonych wybuchem, gdy jest to wymagane ze względu na cechy miejsca pracy, stanowiska pracy, urządzenia lub używane substancje i mieszaniny, albo ze względu na niebezpieczeństwo powodowane przez działalność związaną z ryzykiem wystąpienia atmosfery wybuchowej;
2. urządzeń w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem, zapewniających bezpieczne funkcjonowanie urządzeń umiejscowionych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.