1. Kontrola stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej
Kontrola stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej powinna być prowadzona permanentnie, tzn. przy każdej bytności inspektora bhp tam, gdzie te środki należy stosować. W szczególności trzeba sprawdzić czy stosowane środki ochrony indywidualnej są oznaczone znakiem CE. Sprawdzić znak CE również należy podczas kontroli w magazynie, gdzie mogą być składowane ochrony indywidualne przestarzałe lub przeterminowane.
Podział środków ochrony indywidualnej według ich ogólnego przeznaczenia jest następujący:
odzież ochronna,
sprzęt ochrony głowy,
sprzęt ochrony słuchu,
sprzęt ochrony oczu i twarzy,
sprzęt ochrony układu oddechowego,
środki ochrony kończyn górnych,
środki ochrony kończyn dolnych;
sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości,
środki izolujące cały organizm - stanowiące połączenie odzieży gazoszczelnej oraz sprzętu ochrony układu oddechowego.

2. Ochrona głowy
Głowa człowieka jest najbardziej wrażliwą na zagrożenia częścią ciała, dlatego jeżeli istnieje ryzyko narażenia się na spadające przedmioty, albo uderzenia się o twarde lub ostre elementy, należy zawsze używać kasku ochronnego, co jest bezwzględnie konieczne np. na budowach, w kopalniach itp. Również przy pracach, gdzie występuje intensywne promieniowanie cieplne, czy zagrożenie odpryskami stopionych metali, należy używać kasku ochronnego.
Niektóre kaski są przystosowane do prac w pobliżu linii wysokiego napięcia, ponadto do kasku mogą być mocowane, w przeznaczonych do tego celu uchwytach (adapterach) np. ochronniki słuchu lub oczu. Instrukcje obsługi tych środków powinny podawać do jakiego modelu zostały dopasowane. Procedury testowania kasków przemysłowych, w tym np. testu wytrzymałościowego na działanie niskich temperatur (mrozu) określa norma PN EN 379: 1995 Przemysłowe hełmy ochronne
Ponieważ większość kasków jest wykonana z plastiku ABS, trwałość ich wynosi przynajmniej 3 lata bez zmian właściwości ochronnych, jednak każde silne uderzenie, nawet bez widocznego pęknięcia, powinno być powodem jego wymiany.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.