Do pomieszczeń zagrożonych wybuchem zalicza się pomieszczenia, w których może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa.
Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje: wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon. Oceny tej dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Zobacz także: W jaki sposób przeprowadzić klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem pyłu?>>

Fakt, że pomieszczenie nie jest zaklasyfikowane do zagrożonych wybuchem nie świadczy o tym, iż nie może w nim występować strefa zagrożenia wybuchem. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.
Pracodawca w celu zapobieżenia wybuchom i zapewnienia ochrony przed skutkami wybuchów powinien stosować, odpowiednie do rodzaju działalności, techniczne lub organizacyjne środki ochronne. Określając środki ochronne, pracodawca powinien zapewnić kolejno realizację następujących celów:
1) zapobiegać tworzeniu się atmosfery wybuchowej;
2) zapobiegać wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej;
3) ograniczać szkodliwy efekt wybuchu.

Zobacz także: Przewóz materiałów wybuchowych dopuszczalny wyłącznie pojazdami specjalnego przeznaczenia>>

Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są albo mogą być połączone przez otwory z innymi miejscami, w jakich może wystąpić atmosfera wybuchowa. Przy przeprowadzeniu tej oceny należy uwzględnić:
1) prawdopodobieństwo i czas wystąpienia atmosfery wybuchowej,
2) prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych,
3) eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania,
4) rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.
Pracodawca dzieli przestrzenie na strefy zagrożenia wybuchem.

Zobacz także: Pracodawca opracuje karty kwalifikacyjne obiektów, w których sprzedaje lub składuje wyroby pirotechniczne>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.