Gromadzenie się ładunku elektrostatycznego na pojemnikach i ludziach jest źródłem wyładowań elektrostatycznych, które mogą być przyczyną powstania pożaru płynów łatwopalnych w czasie ich przelewania lub użycia. Uziemienie jest zalecaną metodą zapobiegania powstawaniu ładunków elektrostatycznych.
Przewody uziemiające należy podłączyć do każdej beczki oraz punktu uziemienia oraz pozostawić na miejscu tak długo, jak długo beczka znajduje się w pomieszczeniu. Przy przelewaniu płynów łatwopalnych z beczek do pojemników należy wykonać m.in. połączenie wyrównawcze, które zapewni wyrównanie potencjałów elektrostatycznych między pojemnikami, a tym samym zapobiegnie powstawaniu wyładowań, które mogą doprowadzić do zapłonu par cieczy. Najważniejsze jest zapewnienie połączenia metal-metal między materiałem konstrukcyjnym pojemnika a przewodami wyrównawczymi i uziemiającymi. Miejsce podłączenia tych przewodów musi być czyste, wolne od brudu i rdzy i musi zapewniać dobry kontakt z odkrytym metalem pojemnika.

Zobacz także: Materiały łatwopalne wymagają szczególnego nadzoru>>

Powyższe zalecenia znajdują potwierdzenie w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.), które w § 41 ust. 2 stanowi, iż zbiorniki (beczka to również zbiornik), a także obiekty technologiczne i budynki powinny być chronione przed wyładowaniami atmosferycznymi, elektrycznością statyczną oraz przepięciami, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach.

Zobacz także: Odzież ochronna w strefie zagrożonej wybuchem>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.