Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Ubezpieczyciel może żądać spełnienia postawionych przez niego warunków zmniejszających możliwość powstania zagrożenia np. pożaru, uzależniając od tego podpisanie umowy ubezpieczenia. Z drugiej strony, z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków nie wynika obowiązek stosowania specjalnych szaf bezpieczeństwa przy przechowywaniu materiałów niebezpiecznych.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stanowi, że wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub składowaniem materiałów niebezpiecznych należy wykonywać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub według wskazań ich producenta. Zapas materiałów niebezpiecznych należy przechowywać w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania. Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55°C należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.