Celem ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym jest częściowe wdrożenie filara technicznego IV pakietu kolejowego, który obejmuje implementację do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 44, z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei (Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2016, str. 102, z późn. zm.).  

W ustawie zaproponowano dodanie do ustawy o transporcie kolejowym definicji określeń „certyfikat weryfikacji podsystemu” i „jednostka wyznaczona”. W związku z wdrożeniem przepisów dotyczących jednostek wyznaczonych, dodano przepis, na podstawie którego do zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego należało będzie wyznaczanie i odmowa wyznaczenia podmiotu wnioskującego o wykonywanie zadań jednostki wyznaczonej oraz cofanie, zawieszanie i zmiana zakresu wyznaczenia jednostek wyznaczonych.

 

Uregulowano również tryb prowadzenia oceny zgodności przez jednostkę wyznaczoną. W przypadku, gdy w procedurze weryfikacji WE podsystemu będzie konieczne przeprowadzenie oceny zgodności podsystemu z właściwymi krajowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentami normalizacyjnymi, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, ocena taka będzie przeprowadzana przez jednostkę wyznaczoną.

Czytaj także: Otwarcie polskich kolei dla unijnych przewoźników - prezydent podpisał ustawę>>

Jeżeli podczas przeprowadzania oceny zgodności, jednostka wyznaczona stwierdzi, że podmiot nie spełnia wymagań określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych wówczas pisemnie wezwie wnioskodawcę do podjęcia w zakresie, w jakim nie spełnia tych wymagań, środków naprawczych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niepodjęcia środków naprawczych w wyznaczonym terminie lub jeżeli środki te nie doprowadziły do spełnienia wymagań, jednostka wyznaczona odmawia wydania certyfikatu weryfikacji podsystemu.

Po stwierdzeniu spełnienia przez podsystem wymagań określonych we właściwych krajowych specyfikacjach technicznych i dokumentach normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei, jednostka wyznaczona wydaje certyfikat weryfikacji podsystemu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.