Ustawa ma na celu uregulowanie podstawowych elementów postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy Polskiego Związku Łowieckiego. Nowelizacja wprowadza do ustawy – Prawo łowieckie nowy rozdział dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej. W rozdziale tym zostały zawarte przepisy regulujące zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia łowieckie, kary dyscyplinarne, podstawowe reguły postępowania dyscyplinarnego, a także wprowadzona możliwość odwołania się do sądu powszechnego od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne.

Decyzja w sprawie dalszych losów ustawy należy teraz do Sejmu, który może bezwzględną większością głosów odrzucić uchwałę Senatu odrzucającą ustawę.