Za sprawą ustawy z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. pakiet przyjazne prawo) łatwiej będzie przejąć przedsiębiorstwo od prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Będą też zmiany w ustawie  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Czytaj również: Spadkobiercy przedsiębiorców mogą sporo zapłacić przez ustawę o sukcesji >>

 

Przejęcie koncesji za życia

Do końca grudnia problemem było przejęcie koncesji, zezwoleń, licencji oraz pozwoleń w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa osoby wpisanej do CEIDG, np. gdy przedsiębiorca sprzedaje przedsiębiorstwo albo przekazuje je nieodpłatnie swojemu następcy. Od 1 stycznia do przejęcia decyzji wystarczające będzie złożenie przez nabywcę wniosku w terminie trzech miesięcy od nabycia przedsiębiorstwa, przedstawienie dowodów potwierdzających spełnianie przez niego wymagań do wydania decyzji, złożenie oświadczenia o akceptacji obowiązków wynikających z decyzji, a – jeżeli przedsiębiorstwo jest własnością kilku osób – uzyskanie także zgody pozostałych właścicieli na przejęcie decyzji przez nabywcę.

Więcej praw dla małżonka

Nowelizacja umożliwi też powołanie po śmierci przedsiębiorcy będącego w związku małżeńskim tymczasowego przedstawiciela. Będzie on zarządzał spadkiem po zmarłym małżonku w części dotyczącej udziału w przedsiębiorstwie do czasu załatwienia formalności spadkowych u notariusza albo w sądzie. Tymczasowy przedstawiciel  zadba o majątek spadkobierców, ale także będzie wspierał bieżącą realizację planów przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej, np. reprezentując spadkobierców przy podpisaniu umowy sprzedaży rzeczy w ramach działalności przedsiębiorstwa.

 


Prawa dla wspólników

Ponadto od 1 stycznia będzie można przekazać zapisem windykacyjnym ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (udziału wspólnika. Rozszerzenie katalogu przedmiotu zapisu windykacyjnego dla osoby planujące sukcesję w spółce może przyczyni się do przyśpieszenia zakończenia procesu zmiany wspólnika i podjęcia przez niego aktywnej działalności.