W sprawie, którą zajmował się Sąd Najwyższy, stroną powodową było Stowarzyszenie Filmowców Polskich.  Stowarzyszenie złożyło wnioski do Komisji Prawa Autorskiego o zatwierdzenie tabel wynagrodzenia za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Uiściło opłaty od tych wniosków w wysokości 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce, co stanowiło ponad 80 tys. zł (jedna opłata 42 tys. zł).

Cofnięcie wniosku

Stowarzyszenie w krótkim czasie cofnęło wniosek w postępowaniu wszczętym przed Komisją jeszcze przed doręczeniem wniosku uczestnikom, co doprowadziło do umorzenia postępowania.

Komisja nie oddała opłaty wpisowej Stowarzyszeniu, o co wnosiło. Stowarzyszenie wniosło pozew do sądu o zwrot tych opłat powołując się na art. 110 (21) ustawy Prawo autorskie (Przepis ten został już uchylony).

Czytaj: Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, Prawo autorskie i prawa pokrewne

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził, że powstał problem, czy można w takich sprawach składać zażalenie na orzeczenie zespołu orzekającego Komisji Prawa Autorskiego.

Czytaj: Koszty sądowe zwrócone powodowi mogą być kosztem podatkowym

Cała opłata do zwrotu

Sąd Najwyższy podjął uchwałę pozytywną: na postanowienie Komisji Prawa Autorskiego przysługuje zażalenie. Takie rozstrzygniecie wynika z zastosowania art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przepis ten mówi, że sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu pisma innym stronom.

Uchwałą trzech sędziów SN  z 15 listopada 2018 r., syg. III CZP 56/18