Baza danych jest narzędziem ułatwiającym realizację zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie prowadzenia i używania bazy danych, ułatwi dostęp do własnych informacji o ocenach oddziaływania na środowisko pracownikom urzędów bez potrzeby używania papierowych akt sprawy, umożliwi prostsze udostępnianie informacji przedstawicielom społeczeństwa poprzez ich udostępnienie w bazie danych.


Celem tworzenia bazy jest m.in. poprawa standardów jakości prowadzonych postępowań i sporządzonej w ich toku dokumentacji, usprawnienie pracy organów biorących udział w tym procesie, uproszczenie przebiegu postępowań w zakresie ooś oraz tworzenie odpowiednich zestawień i raportów do własnych celów urzędu.
 

System informatyczny będzie służył do monitorowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w skali całego kraju poprzez gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.