Z dniem 25 lutego 2013 r. wejdzie w życie  ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 118) .

Celem nowelizacji jest wprowadzenie możliwości ustalenia odszkodowania i wypłaty zaliczki osobom, które na skutek nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności, obowiązane są do opuszczenia nieruchomości przed otrzymaniem odszkodowania. Zgodnie z nowymi przepisami decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydawana będzie w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności. Na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania odszkodowania wypłacana będzie (w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku) zaliczka w wysokości 70% odszkodowania ustalonego przez organ pierwszej instancji w decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. 

Ponadto, zgodnie z nowelą, osoba, której wypłacona zostanie zaliczka lub jej spadkobiercy obowiązani będą do zwrotu zaliczki (po jej zwaloryzowaniu na dzień zwrotu), w sytuacji, gdy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zostanie zmieniona, uchylona w całości lub w części dotyczącej osoby, której zaliczkę wypłacono lub zostanie stwierdzona jej nieważność. 

Nowe przepisy będą miały zastosowanie również do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności przed dniem wejścia w życie nowelizacji, jeżeli do tego czasu decyzje te nie staną się ostateczna.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 118)