Projekt rozporządzenia resortu klimatu i środowiska (w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła lub chłodu oraz ciepła odpadowego z odnawialnych źródeł energii) to realizacja delegacji ustawowej przewidzianej w art. 116 ustawy o odnawialnych źródłach energii. Sam przepis przewiduje obowiązek zakupu ciepła lub chłodu wytworzonego w określonych instalacjach przez przedsiębiorstwa energetyczne od odbiorców końcowych. Chodzi przede wszystkim o instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła. Działania w tym zakresie mają zachęcić do szerszego wykorzystywania i zwiększenia zainteresowania alternatywnymi źródłami energii, co wynika z kolei z wymogów europejskiej polityki energetycznej, zwłaszcza tzw. dyrektywy RED II. 

- Dynamicznie zmieniające się koszty emisji CO2 związane z polityką klimatyczną Unii Europejskiej wpływają na ponoszone koszty wytwórców ciepła systemowego, dlatego uzasadnione jest wprowadzenie zmian w przepisach prawa, które zachęcą do inwestycji w OZE poprzez określenie zasad obowiązku zakupu ciepła z OZE oraz określenie zasad przyłączania OZE do sieci ciepłowniczej. Wdrożenie projektu rozporządzenia przyczyni się do ograniczenia stosowania paliw kopalnych - wskazano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Jak wyjaśniono, projekt rozporządzenia określa warunki techniczne i szczegółowy zakres opisanego w ustawie OZE obowiązku, w tym sposób ustalania rzeczywistej ilości ciepła i chłodu oraz ciepła odpadowego, objętych tym obowiązkiem, sposób uwzględniania w kalkulacji cen ciepła ustalanych w taryfach przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się w obszarze danej sieci ciepłowniczej obrotem ciepłem lub chłodem lub wytwarzaniem ciepła lub chłodu i jego sprzedażą odbiorcom końcowym, kosztów realizacji obowiązku zakupu ciepła, a także sposób prowadzenia przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kontroli warunków technicznych. 

 


Reklamacja bezpośrednio do dystrybutora 

W projekcie określono szczegółowo zasady załatwiania ewentualnych reklamacji w zakresie przyłączania do sieci ciepłowniczej. Zostało ono  przypisane dystrybutorowi sieci ciepłowniczej, ze względu na fakt, iż to dystrybutor wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej i to dystrybutor powinien na pierwszym etapie powtórnie przeanalizować ewentualną odmowę zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Dopiero na kolejnym etapie podmiot wnoszący o przyłączenie ma możliwość wnosić do prezesa URE o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy przyłączenia do sieci na podstawie art. 8 ust. 1 prawa energetycznego. 

Ponadto, aby uzyskać cel w postaci ochrony interesu odbiorców w projektowanym rozporządzeniu zawarto regulację, na mocy której zakup ciepła lub chłodu objętych obowiązkiem zakupu powinien być oferowany po cenie nie wyższej od średniej ceny ciepła lub chłodu z innych źródeł zasilających sieć ciepłowniczą lub chłodniczą, powiększonej o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ma to zapewnić jak największa opłacalność sprzedaży dla odbiorcy końcowego.