Szczepan B. we wrześniu 2016 r., powołując się na przepis art. 61 Konstytucji, zwrócił się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. o udzielenie informacji publicznej i odpowiedzi na pytania:

  1. listę osób zatrudnionych w oddziale PWPW S.A. w Armenii w Erewaniu wraz z informacją na temat pobieranego przez nich wynagrodzenia,
  2. gdzie znajduje się dział księgowy PWPW S.A., w Polsce czy w Armenii
  3. wykaz przetargów, w których udział brał oddział PWPW S.A. w Armenii, a także przetargi wygrane
  4. jakie są zadania oddziału PWPW S.A. w Armenii
  5. ile gotówki PWPW S.A. wprowadziło do obrotu i wycofało z obrotu w przeciągu ostatnich 10 lat.

 

Odmowa udostępnienia

PWPW SA w odpowiedzi poinformowała e-mailem podpisanym przez kierownika Działu Komunikacji i Promocji, że pytanie o gotówkę powinno być skierowane do NBP, gdyż to NBP wprowadza banknoty do obrotu.

Sprawdź procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

W odrębnym piśmie z września 2016 r. PWPW wskazała, że informacja, której żąda wnioskodawca nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z powyższym spółka nie może ich udostępnić.

Czytaj: Umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa>>
 

Wskazano jednocześnie, że dane te są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. Wskazano także na art. 11 ust. 4 ustawy o zakazie nieuczciwej konkurencji. Podniesiono, że tajemnica przedsiębiorstwa ma wartość gospodarczą z tego powodu, że jest przede wszystkim poufna. Posiadanie tej informacji daje przewagę konkurencyjną dlatego, że nie jest ona powszechnie znana, a jej uzyskanie przez konkurenta może, przysporzyć mu korzyści lub zaoszczędzić kosztów.

Sprawdź wzór dokumentu w LEX: Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej >

Skarga do sądu

Szczepan B. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych SA.

Sprawdź procedurę w LEX: Termin udostępnienia informacji publicznej i jego przedłużenie >

Skarga - zdaniem WSA była w części jest zasadna (punkty 2, 3 i 4 wniosku: dział księgowy, przetargi i zadania oddziału). WSA w wyroku z 22 lutego 2017 r. stwierdził, iż żądane w tych punktach informacje stanowią informację publiczną, pismo (e-mail) organu nie stanowi o rozpatrzeniu wniosku w tym zakresie zgodnie z przepisami u.d.i.p. Nie nastąpiło więc udostępnienie żądanej informacji publicznej, jak również organ nie wydał decyzji w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

Czytaj: WSA: urzędnicy funkcyjni w ministerstwach muszą ujawnić zakres kompetencji>>
 

WSA nakazuje odpowiedzieć

Pismo przesłane ze skrzynki e-mailowej PWPW nie zawiera podpisu osoby uprawnionej do reprezentowania PWPW SA. Pismo to, choć stanowi odpowiedź na wniosek nie wskazuje też wprost adresata.

Ponadto, treść e-maila zawiera sprzeczne stwierdzenia, tj., że żądane informacje nie stanowią informacji publicznej, a jednocześnie, że informacja publiczna nie może być udostępniona z uwagi na tajemnicę przedsiębiorcy.

Sąd zobowiązał zatem Wytwórnię do rozpatrzenia punktu 2, 3 i 4 wniosku. Sąd stwierdził jednocześnie, że bezczynność organu w zakresie rozpatrzenia punktu 2, 3 i 4 wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Organ nie pozostawił wniosku bez odpowiedzi, odpowiedź ta udzielona została niezwłocznie, tj. drugiego dnia od dnia wpływu wniosku. Niewłaściwe rozpatrzenie wniosku wskazuje na błędną interpretację przepisów ustawy, nie nosi cech działania celowo pozbawiającego prawa do informacji.

Sprawdź procedurę w LEX: Badanie przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej >

Lista osób zatrudnionych - to prawo pracy

Odnosząc się natomiast do punktu 1 wniosku, sąd stwierdził, że żądanie nie stanowi żądania udostępnienia informacji publicznej. Żądanie udostępnienia listy osób zatrudnionych wraz z "informacją na temat pobieranego przez nich wynagrodzenia" nie stanowi informacji o sprawie publicznej. Tak sformułowane żądanie stanowi żądanie z zakresu prawa pracy i nie może być rozpatrywane na gruncie ustawy o dostępie.

Skarga kasacyjna Wytwórni

Wytwórnia nie zgodziła się z wyrokiem WSA i złożyła skargę kasacyjna. Podniosła w niej m.in:

  • błędna wykładnię art. 1 ust.1 i art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej (informacje o oddziale są ogólnodostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej).
  • oddział w Armenii nie jest uprawniony do podawania informacji

Jak zaznaczyła pełnomocnik Wytwórni radca prawny Dorota Kaczmarek, "jesteśmy spółką prawa handlowego i trzeba uwzględnić naszą odrębność", w tym tajemnicę przedsiębiorstwa.

NSA oddala skargę

Sąd II instancji nie zgodził się z argumentami kasacji i oddalił skargę Wytwórni. - W istocie skarga kasacyjna sprowadzała się do podważenia stanu faktycznego, co jest niedopuszczalne, a nie niewłaściwe odkodowanie normy - powiedział sędzia sprawozdawca Wojciech Jakimowicz.

NSA zwrócił uwagę na niekonsekwencję spółki, która raz zarzuca niewłaściwa interpretację informacji publicznej, a raz - w tym samym zakresie - ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa.

W konsekwencji spółka jest zobowiązana do odpowiedzi na pytanie o przetargi, siedzibę księgowości i zadania swego oddziału w Armenii. NSA zgodził się ze spółka, że dane dotyczące emisji pieniądza w ciągu ostatnich 10 lat są objęte tajemnicą.

Sygnatura akt I OSK 1585/17, wyrok z 5 kwietnia 2019 r.