Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zawarta w trybie z wolnej ręki jest jawna i w całości podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Zastrzeżenie jej w innym postępowaniu, jako tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne.

Zastrzeżenie zakazu udostępniania informacji zawartych w ofercie jest wyjątkiem od ogólnej zasady jawności, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Jak każdy wyjątek nie może być więc stosowany rozszerzająco. Zastrzeżenie dokonane przez wykonawcę staje się skuteczne dopiero w sytuacji, gdy zamawiający w wyniku przeprowadzenia odpowiedniego badania pozytywnie przesądzi, że zastrzeżone informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli natomiast w ocenie zamawiającego zastrzeżone przez wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie p.z.p. lub odrębnych przepisów, zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia ich w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Opinia prawna UZP, Tajemnica przedsiębiorstwa).

Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2005 r. (III CZP 74/05), stwierdzając, że: „negatywna weryfikacja przez zamawiającego wystąpienia niezbędnej przesłanki ustawowej przesądzającej o skuteczności dokonania zastrzeżenia zakazu udostępniania informacji (brak podstaw do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa) wywołuje tylko konsekwencje w postaci wyłączenia, przewidzianego w art. 96 ust. 4 zd. 1 pzp zakazu ujawniania, bezzasadnie zastrzeżonych przez oferenta informacji”. Informacja traci poufny charakter, kiedy nie jest znana każdemu członkowi danej społeczności, ale każdy może z łatwością do takiej informacji dotrzeć. Ponadto wyklucza się objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa takiej informacji, o treści której zainteresowany nią podmiot może powziąć wiadomość w zwykłej i dozwolonej drodze (wyrok Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 5 września 2001 r. (I CKN 1159/00, OSNC Nr 5/2002, poz. 67)).

Z całą pewnością nie można uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa informacji dotyczących umów zawieranych przez wykonawcę w trybie p.z.p. W doktrynie znany jest pogląd, zgodnie z którym umowy mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa jeśli były zawierane z podmiotami prywatnymi, które do ich zawarcia nie muszą stosować p.z.p. Jeśli zaś umowa została zawarta w wyniku procedury, zgodnej z przepisami p.z.p., która jest jawna, przy czym bez znaczenia dla jawności postępowania pozostaje fakt zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki, to również umowa, zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782).

Jawna umowa, dołączana do oferty składanej w innym postępowaniu, u innego zamawiającego nie może stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.

http://cdn.wolterskluwer.pl/image/image_gallery?uuid=25080880-f167-4480-98ac-c47939a9ad1c&groupId=68179266&t=1410248599646