Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Nadzór budowlany stwierdził wygaśnięcie pozwolenia na budowę.

W jakiej formie należy powiadomić organ architektoniczno - budowlany?

Nadmienić należy, że robót nie prowadzono.

Odpowiedź


Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia na budowę może jedynie organ administracji architektoniczno - budowlanej. Jeżeli zatem organ nadzoru budowlanego stwierdził stan przerwania lub o ogóle nieprowadzenia robót budowlanych skutkujący stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia na budowę, powinien o tej okoliczności poinformować pisemnie organ administracji architektoniczno - budowlanej, a ten z kolei dopiero przeprowadzi stosowne postępowanie administracyjne w tym przedmiocie.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zauważyć, że wygaśnięcie decyzji stwierdza organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji, co wynika z treści art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267). W związku z powyższym stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia na budowę może jedynie organ administracji architektoniczno - budowlanej. Jeżeli zatem organ nadzoru budowlanego stwierdził stan przerwania lub o ogóle nieprowadzenia robót budowlanych skutkujący stwierdzeniem wygaśnięcia pozwolenia na budowę, powinien o tej okoliczności poinformować pisemnie organ administracji architektoniczno - budowlanej, a ten z kolei dopiero przeprowadzi stosowne postępowanie administracyjne w tym przedmiocie.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .