Odpowiedź:

Wycinka krzewów stanowiących żywopłot podlega pod przepisy u.o.p.

Przepisy u.o.p. w jednakowy sposób chronią drzewa i krzewy, których wiek przekracza 10 lat, ustalając, że na ich usunięcie należy uzyskać zezwolenie, bez względu na to, czy np. zagrażają bezpieczeństwu mienia, czy też są obumarłe. Wystąpienie jednej z przesłanek, o której mowa w art. 86 pkt 1 – 9 i 11 – 13 u.o.p. powoduje jedynie zwolnienie z opłat za usunięcie krzewów. Zezwolenie na usunięcie żywopłotu nie jest tylko w przypadku, gdy wiek żywopłotu jest niższy niż 10 lat.

Uzasadnienie:

Przepis art. 83 ust. 1 u.o.p. wyraźnie stanowi, że usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Wymóg ten, z mocy art. 83 ust. 6 pkt 4 u.o.p., nie dotyczy jednak drzew i krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, a także innych wskazanych w ust. 6.

W razie usunięcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust. 1 pkt 2 u.o.p.). Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 u.o.p., ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek za wycięcie drzewa lub krzewu (w przypadku żywopłotu stanowi to kwotę 236,60 zł x 3 - art. 89 ust. 1 w zw. z art. 85 ust. 5 u.o.p. oraz pkt 3 Obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (MP 2011, Nr 95, poz. 963).