Pytanie:
W jakiej odległości od granicy działki należy lokalizować wjazd do garażu podziemnego?
W jaki sposób liczyć odległość: od bramy wjazdowej czy pochylni?

Odpowiedź:
Zgodnie z treścią § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.

W przepisie mowa jest wyraźnie o "wjeździe do garażu zamkniętego" przy czym brak jest rozgraniczenia na garaż podziemny i naziemny. Tym samym uznać należy, że uregulowanie to dotyczy również wjazdów do garaży podziemnych jednak w tym przypadku należy brać pod uwagę jedynie odległości pomiędzy wjazdem do garażu, a najbliższymi oknami pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w obiektach opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania.
W budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym warunek ten (z uwagi na częste stosowanie garaży podziemnych) byłby w praktyce nie do zastosowania. W odniesieniu do tych wymienionych w przepisie specyficznych rodzajów obiektów odległości, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 będą miały odpowiednie zastosowanie (w odniesieniu oczywiście do pomieszczeń – okien w pomieszczeniach – przeznaczonych na pobyt ludzi).

Należy w takim przypadku przepisy te stosować równolegle z pozostałymi regulacjami dotyczącymi warunków technicznych dla garaży podziemnych.