Chodzi o ustawę z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Mniej obowiązków dla inwestorów

Zmiany wprowadzone do ustawy mają  na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Nastąpi to przez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii odpowiednio z 0,5 do 1 MW oraz z 0,9 do 3 MW.

Ustawa zakłada również przedłużenie do 30 czerwca 2047 roku mechanizmów wsparcia dotyczących maksymalnego okresu otrzymywania wsparcia dla instalacji, w tym m.in. obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

W ustawie potwierdzono dotychczasową praktykę dotyczącą sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji OZE. Ma to jeszcze większe znaczenie w kontekście perspektywy zmiany kwalifikacji obowiązku – z koncesyjnego na rejestrowy – dla wytwórców energii z OZE w przypadku kilku tysięcy instalacji. W projekcie ustawy dokonano ujęcia w przepisach jednego z kluczowych elementów systemu aukcyjnego – „mocy zainstalowanej elektrycznej” danej instalacji, determinującej m.in. udział we właściwym koszyku aukcyjnym.

Nowelizacja wprowadzi, z jednej strony ograniczenie obowiązków dla podmiotów chcących wytwarzać energię w małych instalacjach, z drugiej spowoduje przeniesienie „z urzędu” przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Czytaj także: Rząd chce dłuższego wsparcia dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł>>

Zmiany w planowaniu przestrzennym

Ustawa wprowadza zmiany w obszarze planowania przestrzennego. W myśl przepisów przyjętych przez  Sejm urządzenia wytwarzające energię z OZE, będą mogły być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW. Dotyczyć będzie to małych instalacji OZE, z wyjątkiem wolnostojących instalacji wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. Zdaniem ustawodawcy z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, instalacje fotowoltaiczne do 1 MW mocy zainstalowanej są neutralne, zaś w poszczególnych przypadkach mogą wpływać na nią dodatnio, zastępując stare systemy centralnego ogrzewania i wody użytkowej.

W wersji sejmowej ustawa pozwala Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa (KOWR), aby w trybie bezprzetargowym mógł przekazywać w dzierżawę spółkom Skarbu Państwa pod budowę OZE grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawodawca tłumaczy to koniecznością umożliwienia szybkiego dostępu do gruntów, na których będą realizowane takie inwestycje, aby partycypować w realizacji postawionych celów unijnych w zakresie udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto. I do tej zmiany Senat wniósł poprawkę, którą Sejm odrzucił.