Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w Polsce corocznie w ramach państwowego monitoringu środowiska w tzw. strefach, stanowiących aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy lub odpowiednio na obszarze jednego lub więcej powiatów położonych w granicach jednego województwa. Szczegółowy podział kraju na strefy określa rozporządzenie.

Załącznik do rozporządzenia zawiera podział kraju na strefy, nazwy oraz kody tych stref.

Opublikowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli 25 sierpnia 2012 r.