Radzie Przedsiębiorczości, którą tworzą Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Polska Rada Biznesu, ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych), Pracodawcy RP, BCC, Związek Banków Polskich oraz Związek Rzemiosła Polskiego, nie podoba się uproszczone  postępowanie restrukturyzacyjne, którego wprowadzenie przewiduje tzw. tarcza antykryzysowa 4.

 

Nowe przepisy naruszają prawa wierzycieli

Zdaniem Rady przepisy przewidziane w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19, którą w tym tygodniu zajmie się Senat, stanowią naruszenie praw wszystkich wierzycieli tworzących obrót gospodarczy. - Procedura wprowadza skrajnie uproszczone postępowanie, wdrażane przez dłużnika oraz powołanego przezeń nadzorcę układu bez jakiegokolwiek nadzoru lub udziału ze strony sądu lub niezależnego organu postępowania restrukturyzacyjnego oraz przy wyeliminowaniu jakiejkolwiek roli wierzycieli.  W efekcie naruszać będzie prawa wszystkich podmiotów składających się na łańcuch dostaw i usług - nie tylko dużych przedsiębiorców czy instytucji finansowych - podkreśla Rada w apelu.

Za sprawą nowych przepisów do czerwca 2021 roku firma w tarapatach finansowych będzie mogła otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne bez zgody sądu. Wystarczy, że podpisze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i ogłosi swoją decyzję w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jedynie na wniosek wierzyciela, sąd będzie mógł uchylić skutki opublikowania obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Już jutro, w środę 17 czerwca szkolenie on-line pt. "Uproszczona restrukturyzacja – praktyczne aspekty". 
Chcesz wziąć udział, zarejestruj się tutaj >>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbyt duże pole do nadużyć

- Nowe przepisy przyznają dłużnikowi oraz powołanemu przezeń nadzorcy układu uprawnienia definiujące kierunek i organizację zmodyfikowanego postępowania o zatwierdzenie układu przy wyeliminowaniu jakichkolwiek form zewnętrznego nadzoru (w tym nadzoru sądowego i wierzycielskiego), co rodzi ryzyko nadużyć ze strony nieuczciwych dłużników. W konsekwencji działania legislacyjne, nakierowane na wsparcie przedsiębiorców, mogą skutkować powstaniem patologii w procesach gospodarczych ze szkodą nie tylko dla wierzycieli, ale i dla procesu rozliczania uczestników obrotu gospodarczego z otrzymanej od państwa pomocy - czytamy w stanowisku Rady. Jej zdaniem w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu nie jest przewidziany udział sędziego-komisarza przez co nie ma podstaw dla powołania rady wierzycieli – organu sprawującego nadzór nad postępowaniem z ramienia wierzycieli. - Ma to daleko idące konsekwencje dla transparentności postępowania oraz skutkuje brakiem nadzoru sądowego i wierzycielskiego nad istotnymi dla wierzycieli czynnościami dłużnika (rozporządzenie majątkiem, zaciągnięcie zadłużenia, ustanowienie zabezpieczeń) i kontroli nad tokiem uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu - pisze Rada.

Niewielkie zabezpieczenia dla wierzycieli

Zgodnie z nowymi przepisami w czasie trwania postępowania dłużnik nie będzie mógł dokonywać bez zgody nadzorcy układu czynności przekraczających zwykły zarząd. Zgoda będzie mogła zostać udzielona w ciągu 30 dni od dokonania czynności. Jej brak będzie oznaczał nieważność danej czynności. To oznacza, że bez zgody doradcy nie będzie możliwa sprzedaż czy wyprowadzenie majątku z firmy. Po drugie zgodnie z projektowanym art. 17 na wniosek wierzyciela, sąd uchyla skutki opublikowania obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd będzie mógł wysłuchać wszystkich stron: dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Ponadto  w przypadku otwarcia postępowania w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej będzie przysługiwało roszczenie o naprawienie szkody.  Część ekspertów przyznaje rację, że nowe przepisy mogą prowadzić do nadużyć.
 

Zbyt duża ingerencja w prawo restrukturyzacyjne

Ponadto zdaniem Rady rozwiązania zaprezentowane przez rząd stanowi zbyt daleko idącą ingerencję w dotychczas niekwestionowane, fundamentalne zasady leżące u podstaw uchwalenia ustawy z  15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W szczególności uproszczona procedura ingeruję w zasadę jawności oraz równości stron postępowania i związaną z nią zasadę ochrony słusznych praw wierzycieli przy dominacji grupowego (zbiorowego) interesu wierzycieli. Zawarte w projekcie ustawy propozycje budzą też wątpliwości w świetle przepisów m.in.: dyrektywy restrukturyzacyjnej 2019/1023. Ustawy bowiem zakłada istotne ograniczenia praw wierzycieli, wykraczające, w zakresie dotyczącym wierzytelności zabezpieczonych na majątku dłużnika, poza ograniczenia przewidziane innymi postępowaniami. Dlatego przedstawicie organizacji pracodawców zrzeszeni w Radzie Przedsiębiorczości liczą, że w Senacie nowe przepisy zostaną poprawione tak, by respektowane były prawa wierzycieli.