Odpowiedź:

Przy założeniu, że zatrudniony zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych będzie on podlegał tym ubezpieczeniom z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia. W takiej sytuacji pracodawca jest zobligowany dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy na druku ZUS ZUA.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585) – dalej u.s.u.s., obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, osoby fizyczne, które na obszarze RP wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, z zastrzeżeniem art. 8 i 9 u.s.u.s.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 u.s.u.s. zleceniobiorcy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami do ukończenia 26 lat. Osoby te nie są objęte ubezpieczeniami społecznymi, chyba że są równocześnie pracownikami zleceniodawcy, a więc pozostają z nim w stosunku pracy. Wyjątkiem od reguły jest posiadanie przez zleceniobiorcę innego tytułu do ubezpieczeń jednak autor pytania nie zasygnalizował takiej okoliczności i dlatego zleceniodawca w omawianej sytuacji będzie zobligowany zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA i bez znaczenia jest tutaj fakt, iż mamy do czynienia z jednodniowym zleceniem. Należy pamiętać, że u.s.u.s. nie statuuje obowiązku podlegania ubezpieczeniom na podstawia trwania okresu danego stosunku prawnego będącego podstawą tego ubezpieczenia. Reasumując, okres trwania umowy zlecenia nie stanowi kryterium, od którego należałoby uzależniać czy zleceniobiorca powinien podlegać ubezpieczeniom, czy też nie.