Po tym jak komornik umorzył postępowanie egzekucyjne spółka x, wierzyciel spółki z o.o,  pozwał jej członka zarządu. Podstawą żądania pozwu był art. 299§ 1 Kodeksu spółek handlowych. Przewiduje on, iż członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, o ile prowadzona wobec niej egzekucja okazała się bezskuteczna. Spółka wygrała w pierwszej instacnji. Członek zarządu odwołał się, ale sąd apelacyjny niepodzielił jego argumentów. I tak sprawa trafiła do Sądu Najwyższego.

  

Dowód z opinii nie zawsze konieczny

Skarżący przekonywał SN, że sąd bezpodstawnie odmówił dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości, co spowodowało naruszenie s przepisów procesowych. Tymczasem opinia wykazałaby, że jego spółka w czasie prowadzenia postępowania egzekucyjnego miała majątek, a w związku z tym on, nie może ponosić odpowiedzialności za jej długi. Sąd Najwyższy odmówił jednak przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Podkreślił, że skarżący nie udowodnił, że jest uzasadniona. Zaznaczył przy tym, że nie było koniecznym dopuszczenie dowodu z opinii. W orzecznictwie wskazuje się bowiem, że prawomocne postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego może stanowić dostateczny dowód przesłanki bezskuteczności, o jakiej mowa w art. 299 § 1 k.s.h. W szczególności takie stanowisko przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z 6 grudnia 2013 r. w sprawie I CSK 54/13. Dlatego też skarga kasacyjna nie była oczywiście zasadna.

Czytaj też o zmianach w przepisach o odpowiedzialności byłych wspólników spółek >>

 


 

Komornik wie lepiej

Sąd Najwyższy podkreślił, że powódka spólka x prowadziła postępowanie egzekucyjne wobec spółki z.o.o., w której członkiem zarządu był pozwany. Postępowanie komornicze było skierowane wobec wierzytelności i ruchomości. Powódka aktywnie starała się ustalić majątek spółki. Komornik umorzył jednak postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Przeciwko spółce były już bowiem prowadzone inne postępowanie egzekucyjne, inicjowane przez innych wierzycieli, w tym uprzywilejowanych. Pozwany w skardze kasacyjnej nie wykazał zaś, że odmowa dopuszczenia dowodu z opinii biegłego doprowadziła do wydania wadliwego wyroku. Istotne jest bowiem to, czy w momencie prowadzonej egzekucji wartość składników majątku spółki pozwalała realnie zaspokoić roszczenia wierzycieli - wskazał Sąd Najwyższy.

Postanowienie Sądu Najwyższego 31 października 2018 r., V CSK 211/18, LEX nr 2578441.

Czytaj w SIP LEX:
Analiza: Odpowiedzialność cywilna członka zarządu spółki kapitałowej wobec osób trzecich >>
Prcedura: Dochodzenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. od członków zarządu>>
Odpowiedź na pytanie: Czy likwidator spółki z o.o. odpowiada za jej zobowiązania na takich samych zasadach jak członek zarządu spółki?