Jak wskazuje resort, projekt przewiduje ułatwienia dla odbiorców energii elektrycznej, operatorów na rynku elektromobilności i operatorów systemów elektroenergetycznych.

Impuls dla rozwoju elektromobilności 

- W obecnej fazie rozwoju rynku elektromobilności liczba pojazdów elektrycznych korzystających z usług ładowania i przychody uzyskiwane z tego tytułu nie są proporcjonalne do stałych kosztów związanych z prowadzeniem takiej działalności. Dlatego projekt przewiduje dostosowanie zasad taryfowania do tej specyficznej części rynku - czytamy w jego  uzasadnieniu. 
Dzięki nowym przepisom wprowadzona ma być możliwość utworzenia odrębnej grupy taryfowej dedykowanej operatorom ogólnodostępnych stacji ładowania. Projekt przewiduje ściślejsze powiązanie kosztów ponoszonych przez operatorów tych stacji z obecnym, stosunkowo małym poziomem wykorzystania infrastruktury ładowania dzięki minimalizacji w ponoszonych kosztach udziału opłat stałych i oparciu ich o koszty zmienne, powiązane z rzeczywistym wykorzystaniem infrastruktury ładowania. Pozwolić ma to na prawidłowe odzwierciedlenie kosztów związanych z funkcjonowaniem stacji ładowania w obecnym otoczeniu rynkowym, przy zapewnieniu operatorom systemu dystrybucyjnego przychodów w zakresie opłat proporcjonalnych do przyrostu usług ładowania.

Czytaj także: Rząd przygotowuje zasady ładowania e-pojazdów w budynkach mieszkalnych>>
 

Bardziej przejrzyste taryfy

Projekt zakłada również zwiększenie przejrzystości i elastyczności w ustalaniu taryf dla operatorów systemów elektroenergetycznych. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu tzw. konta regulacyjnego taryfy operatorów będą wierniej odzwierciedlały ponoszone przez nich koszty prowadzonej działalności. Saldo tego konta ustalane w taryfach operatorów uwzględniać będzie różnice w osiąganych przez nich przychodach w stosunku do wysokości przychodów, które były planowane na etapie sporządzania taryfy. Obecnie po zakończeniu okresu, w którym stosowana była taryfa, pomiędzy tymi dwoma wartościami mogą powstawać różnice, które nie zależą od operatorów i które wynikają m.in. z różnicy w oszacowaniu na etapie kalkulacji taryfy planowanego wolumenu dostaw energii elektrycznej czy poziomu mocy umownej. Konto regulacyjne jest instrumentem pozwalającym na uwzględnienie rzeczywistej wielkości osiągniętych przychodów. Dzięki wprowadzeniu konta regulacyjnego, w przypadku osiągnięcia przez operatora przychodu większego niż planowany, wysokość stawek ulegnie odpowiedniemu obniżeniu, co odczują odbiorcy energii elektrycznej na otrzymanym rachunku.

Odbiorcy mają też zyskać możliwość otrzymywania faktur za energię elektryczną oraz informacji o rozliczeniach za dostarczoną energię w formie elektronicznej. Zmiana ta umożliwi szybsze otrzymanie faktur za energię elektryczną i będzie źródłem oszczędności zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców energii elektrycznej.