Polski Fundusz Rozwoju uruchomił we wtorek proces składania wniosków o pomoc z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Przedsiębiorstw. Do tej pory Komisja Europejska poinformowała, że zatwierdziła dwa z trzech elementów z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm. Chodzi o

  • 10 miliardów złotych na pożyczki płynnościowe preferencyjnie oprocentowane, w wysokości do 1 miliarda złotych udzielane na maksymalnie 4 lata
  • 7,5 miliarda złotych na pożyczki preferencyjne udzielane w celu zabezpieczenia płynności w połączeniu z rekompensatą bezpośrednich strat. To pożyczki w wysokości do 750 milinów złotych na maksymalnie 4 lata, które mogą być umorzone do 75 proc. wysokości szkody.

Na zatwierdzenie czeka jeszcze warta 7,5 miliarda tarcza kapitałowa, która ma pomóc w obniżeniu zadłużenia firmy lub być wykorzystana na inwestycje. - Biorąc pod uwagę, że de facto wszystkie warunki są już uzgodnione z Komisją Europejską i zatwierdzona przez polski rząd, możemy w tej chwili startować z programem Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw - powiedział Paweł Borys, szef PFR. Zastrzegł jednak, że w związku z oczekiwaniem na ostateczną decyzję KE w odniesieniu do Pomocowego Finansowania Kapitałowego, jego warunki mogą ulec zmianie.

Paweł Borys dodaje, że już ok. 600 dużych firm jest zainteresowanych wsparciem. By je dostać należy złożyć wniosek przez stronę PFR i opatrzyć elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Wniosek jest dostępny tutaj. Pierwszeństwo będą miały wnioski, które będą kompletne i nieobarczone brakami. Zgodnie z właśnie opublikowanym regulaminem o wsparcie z tarczy dla dużych, mogą też ubiegać średnie firmy, i to nawet te, które skorzystały z tarczy finansowej dla MŚP. W tarczy dla dużych nie ma jednak ścieżki odwoławczej.

Czytaj również: Wątpliwa zmiana definicji małych i średnich przedsiębiorstw w tarczy finansowej >>

 


Tarcza dla dużych i średnich

Zgodnie z regulaminem duże przedsiębiorstwo to takie, które

  • zatrudnia więcej niż 249 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, liczy się przekroczenie tego progu nawet o część etatu
  • lub (ii) którego roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 milionów euro oraz suma bilansowa w 2019 r. przekracza 43 miliony euro

Ponadto, zgodnie z regulaminem duży przedsiębiorca musi sam (tj. z wyłączeniem pracowników zatrudnionych przez jego przedsiębiorstwa partnerskie oraz powiązane) zatrudniać co najmniej jednego pracownika (przy czym nie musi być to zatrudnienie na pełen etat) na dzień 31 grudnia 2019 r
Z kolei średnie przedsiębiorstwo, to takie, które zatrudnia powyżej 150 pracowników (stan na 31 grudnia 2019 r.), z wyłączeniem właściciela, a jego roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 miliony złotych, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

  • jego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 miliona złotych
  • najpierw wyczerpał maksymalne możliwości otrzymania finansowania z programu dla MŚP, lub (finansowanie dotyczy Programu Sektorowego.

Zarówno dla dużych jak i średnich, na potrzeby ustalenia statusu jako pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę,  bez wliczania tych na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ponadto określenie statusu powinno uwzględniać inne warunki określone w regulaminie oraz odpowiednio zasady wskazane w Załączniku I do Rozporządzenia Pomocowego.

 


Warunki ubiegania się pomoc - spadek obrotów o 25 proc., ale nie tylko

By ubiegać się o wsparcie trzeba spełniać jeden z poniższych warunków:

  • odnotować spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu kalendarzowym po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca kalendarzowego lub analogicznego miesiąca kalendarzowego ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
  • utracić zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19; iii. nie otrzymując płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
  • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
  • być uczestnikiem Programów Sektorowych.

Co ważne przedsiębiorstwo musi przejść pozytywnie wynik badania due diligence, w tym w szczególności w zakresie Procedury KYC „Tarcza”, lub potwierdzającego badania (tzw. confirmatory due dilligence) przeprowadzonego przez PFR lub jego doradców lub w formie tzw. vendors due dilligence.
Co istotne o finansowanie płynnościowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowali się w trudnej sytuacji finansowej.

Inaczej jest w przypadku finansowania preferencyjnego. O nie mogą starać się firmy, które przedstawiły plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, uwiarygadniające uzyskanie rentowności finansowej po zakończeniu kryzysu w związku z COVID-19. Z kolei w przypadku wsparcia kapitałowego trzeba będzie spełnić dodatkowe warunki, nie zawsze zależne od firmy, m.in., związane z poziomem bezrobocia w regionie.

Zasady rozpatrywania wniosków – trzeba wziąć poprawkę na uznaniowość

PFR, rozpatrując wnioski, może wziąć pod uwagę inne kryteria, w tym w szczególności pilność potrzeb finansowych firmy, liczbę zatrudnionych w niej pracowników lub znaczenie dla polskiej gospodarki. PFR zastrzega też, że niektóre aspekty programu  mają charakter uznaniowy lub ocenny, a  odpowiednia decyzje będzie podejmowana przez PFR, lub podmiot, za pośrednictwem którego Fundusz będzie realizował program.

Z drugiej strony PFR może, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, z uwzględnieniem zasady racjonalności ekonomicznej, w tym wyważenia słusznych interesów danego przedsiębiorcy, ogółu wszystkich przedsiębiorców i Skarbu Państwa oraz realizacji celów szczegółowych programu, odstąpić od stosowania niektórych spośród kryteriów wskazanych w programie i regulaminie. W takiej sytuacji każdorazowo  musi to być zgodne ze stosowaniem zasad i warunków ujętych w decyzjach KE i poprzedzających je wnioskach notyfikacyjnych. Tyle, że PFR może dokonywać, w niezbędnym zakresie, wiążącej interpretacji zapisów dokumentów programowych. PFR jest uprawniony też do określenia szczegółowych kryteriów i terminów rozpatrywania wniosków.
PFR ponadto zastrzega  sobie prawo, że w przypadku znacznego zainteresowania tarczą, część wniosków może nie zostać skierowana do prac analitycznych, a tym samym nie zostać rozpatrzona.

Chciałeś tarczę płynnościową, dostaniesz kapitałową

Zgodnie z regulaminem, PFR ma prawo do zaproponowania przedsiębiorcy udzielenia innego finansowania niż to wskazane we wniosku oraz w innej kwocie. Jak już zostało wspomniane, przed udzieleniem wsparcia PFR dokonuje procesu weryfikacji przedsiębiorcy w formie uproszczonego badania due diligence, w niektórych przypadkach potwierdzającego badania due diligence.

PFR zastrzega sobie jednak prawo do żądania wskazania dodatkowych informacji, a następnie odrzucenia wniosku bez wydawania decyzji w przypadku, gdyby badanie due diligence nie doprowadziło do identyfikacji innego beneficjenta rzeczywistego aniżeli wskazany przez przedsiębiorcę. Decyzja wydana w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia finansowania nie zawiera uzasadnienia. Uzasadnienia nie wymaga także propozycja określonych warunków finansowania.

Regulamin nie przewiduje też z uwagi na nadzwyczajny charakter programu, procedury odwoławczej od tych decyzji.  Celem programu jest efektywność i szybkość rozpoznawania wniosków, i dlatego w interesie wszystkich aplikujących procedura rozpoznawania wniosków nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji PFR o przyznaniu lub odmowie przyznania finansowania.