Od 28 kwietnia zmieniły się zasady uzyskiwania świadectw energetycznych. Od tego dnia obowiązuje nowelizacja  ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Nowe przepisy są dużo bardziej rygorystyczne od tych obowiązujących wcześniej. Takie świadectwo musi posiadać m.in. każde wynajmowane i sprzedawane mieszkanie. Za brak świadectwa grozi grzywna do 5 tys. złotych. 

Jest jednak lista przypadków, kiedy takie świadectwo nie jest potrzebne. Zawiera ją art. 3 ust. 4 tej ustawy. Przewiduje on, że nie muszą go posiadać budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Problem w tym, że przepis jest ogólnikowy. Nie wiadomo do końca, czy dotyczy tylko budynków z rejestru zabytków, czy także tych z gminnej ewidencji zabytków. 

  Czytaj w LEX: Świadectwa charakterystyki energetycznej a obowiązki inwestorów przy oddawaniu obiektów do użytkowania oraz przepisy przejściowe nowelizacji. >

  Część prawników i ekspertów uspokaja. Ich zdaniem w obu wypadkach świadectwo jest zbędne. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uważa jednak, że nie dotyczy to nowych budynków, które położone są w strefie ochrony konserwatorskiej  lub objęte ochroną jako układ urbanistyczny lub ruralistyczny. W tych wypadkach świadectwa są obowiązkowe, a jego brak jest wykroczeniem zagrożonym grzywną.  Problem w tym, że żaden przepis nie reguluje, co należy rozumieć pod pojęciem "nowego budynku". Tymczasem definicja zabytku nie jest powiązana z  okresem  czasu, może mieć on 100, jak i 10 lat. 

  Sprawdź w LEX: Czy należy żądać świadectwa charakterystyki energetycznej do budynków wybudowanych w oparciu o pozwolenie wydane przed 19.09.2020 r.? >

  Czytaj: 

  Za brak świadectwa energetycznego przy wynajmie grozi kara, ale to będzie martwy przepis>>

  Kapliczka w bloku pozwoli zaoszczędzić na świadectwie energetycznym>>

  Paraliż w wystawianiu nowych świadectw energetycznych, bo nie działa rejestr>>

  Zbyt ogólne przepisy, co mamy robić panie ministrze? 

  Problemy z ustaleniem, czy trzeba zlecić wykonanie świadectw energetycznych, czy nie miała m.in. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec".

  - Nasze budynki znajdują się na warszawskiej Ochocie. Ten rejon stolicy objęty jest ochroną gminnej ewidencji zabytków, jako układ urbanistyczny. Część naszych budynków jest wpisana do ewidencji bez numeracji, a część z numeracją – mówi Henryka Chmielewska-Pleczeluk, prezes zarządu Warszawskiej Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rakowiec". I tłumaczy, że znowelizowana ustawa o świadectwach energetycznych jest bardzo ogólna. Nie wynika z niej wprost, czy „Rakowiec”  jest zwolniony z obowiązku sporządzania świadectw czy też nie. Z tego powodu spółdzielnia zwróciła się do Ministerstwo Rozwoju i Technologii o interpretację przepisów.

  Czytaj w LEX: Skutki prawne wpisu do gminnej ewidencji zabytków >

  Ministerstwo rozwoju: jest zwolnienie, ale ....

  Resort odpowiedział spółdzielni, że zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy  o charakterystyce energetycznej budynków z obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku zwolnione są m.in. budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Sprawdź w LEX: Czy budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków, a niebędące w rejestrze zabytków, są zwolnione z konieczności wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej? >

  Za takie budynki należy uznać więc budynki objęte wszelkimi formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz budynki nimi nie objęte, a włączone do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

  Natomiast zdaniem ministerstwa nie każdy budynek znajdujący się w strefach ochrony konserwatorskiej oraz na obszarach historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków jest zabytkiem, ponieważ mogą znajdować się na tych obszarach nowe budynki.

  Czytaj w LEX: Nowe obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych związane z wyposażeniem budynków w system automatyki i sterowania >

  Resort podkreślił, że strefa ochrony konserwatorskiej jest obszarem technicznym, na którym wprowadza się określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków, więc jako taka nie jest zabytkiem. Dodatkowo wyjaśnił, że strefy ochrony konserwatorskiej wyznacza się w różnych celach, nie tylko w celu ochrony tkanki zabytkowej, ale również walorów widokowych (ekspozycji) i krajobrazowych.  Z tych powodów według niego należy  sporządzić świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części (który nie jest zabytkiem), a który jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej.

  Czytaj w LEX: Nowe obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w świetle zmian w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków >

   

  Natomiast historyczne układy urbanistyczne i ruralistyczne jako nieruchome zabytki przestrzenne, obok zabytków indywidualnych stanowią przedmiot wpisu do rejestru zabytków i określa się je również jako wpisy obszarowe.  - Przedmiotem ochrony na podstawie wpisu obszarowego (układu) nie jest substancja zabytkowa, lecz charakterystyczne cechy przestrzeni, w tym: historyczne rozplanowanie placów i ulic, ich przebieg, szerokość i przekrój, historyczny kształt i wielkość działek oraz ich sposób zagospodarowania, współzależność między zabudową, zielenią a otwartą przestrzenią, wygląd zewnętrzny budowli określony skalą, rozmiarami, stylem, konstrukcją, materiałami, kolorem i wystrojem. Dlatego, jeżeli budynek jest objęty wpisem obszarowym, należy zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku, w wypadku sprzedaży lub najmu – pisze ministerstwo.

  Taka odpowiedź nie do końca usatysfakcjonowała spółdzielnię.

  WZÓR DOKUMENTU: Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku >

  Jak nie wiadomo co robić .... trzeba zamówić certyfikaty

  W spółdzielni „Rakowiec” zapanowała konsternacja. – Niby z jednej strony nie musimy sporządzać świadectwa, ale z drugiej strony musimy. Na zarządcy budynku  ciąży obowiązek dostarczenia świadectwa budynku na żądanie właściciela mieszkania. Dlatego podjęliśmy decyzję, że zlecamy wykonanie świadectw - twierdzi prezes Henryka Chmielewska-Pleczeluk.

  I dodaje: - Podsumowując należy stwierdzić, że zapisy ustawy są nieprecyzyjne, budzą wiele wątpliwości w jej realizacji. 

  Czytaj w LEX: Uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów kontroli systemów ogrzewania >

  Nie wszystko co chronione to zabytek

  Prawnicy i eksperci przyznają, że nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych to nie jest przykład dobrej legislacji.  

  Leszek Hardek, zarządca, pośrednik w obrocie nieruchomościami mówi, że faktycznie ustawa jest ogólnikowa i odwołuje się tylko do przepisów ustawy o ochronie zabytków. Nie ma on jednak wątpliwości, że zwolnieniem są objęte budynki z rejestru i ewidencji. - Moim zdaniem w obu przypadkach nie trzeba uzyskiwać świadectwa energetycznego. Wystarczy dokładnie przeanalizować ustawę o ochronie zabytków w szczególności art. 7. Jasno z niej to wynika.  – tłumaczy.

  Według niego nie można jednak mówić o zwolnieniu z obowiązku uzyskania świadectwa w przypadku np. tzw. opieki konserwatorskiej nad całym tzw. “kwartałem", gdyż mogą się na nich znajdować również nowe budynki, które z zabytkami nie mają nic wspólnego.

  Czytaj: 

  Koniec z kupnem fikcyjnych świadectw energetycznych przez internet - wchodzą w życie nowe przepisy>>

  MRiT: Świadectwa energetyczne niewymagane dla nieruchomości wykorzystywanych na własny użytek>> 

  Dr Piotr Pałka, radca prawny i wspólnik DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych, ma zastrzeżenia do nowych przepisów. - Definicja zabytku nie jest powiązana z żadnym okresem, po upływie którego można uznać daną nieruchomość za zabytek. Z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika bowiem, że jest nim nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową - zauważa. 

  Czytaj w LEX: Skutki wpisania budynku do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków >

  W jego ocenie nie można więc wykluczyć sytuacji, w której nawet nowe budynki zostaną uznane za zabytki, a przez to korzystać będą ze zwolnienia z ustawy o ochronie nad zabytkami, tj. nie będzie potrzeby sporządzania świadectw energetycznych dla takich budynków, gdyż definicja zabytku odnosi się nie tylko do minionej epoki, ale także zdarzeń, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.