W dniu 31 października opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. poz. 1018).

W obwieszczeniu określone zostały:

- stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami w wysokości 254,04 zł (obecnie jest to 252,79 zł).

- maksymalne stawki opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (w załączniku nr 1 do obwieszczenia):

- stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (w załączniku nr 2 do obwieszczenia):

(Żródło grafik: M.P.2016.1018)

Stawki te podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami