W środę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stanowisko w sprawie ubezpieczenia na życie związanego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ubezpieczeń z UFK), a także tych, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe (zwanymi ubezpieczenia typu index-linked).

Czytaj również: KNF wydała stanowisko w sprawie dystrybucji polis z UFK >>

Co ma wykazać ankieta potrzeb klienta

Przede wszystkim UKNF podkreśla, że nawet w przypadku ubezpieczeń grupowych najpierw trzeba ustalić, czy ubezpieczający lub ubezpieczony (klient) zainteresowany jest tego typu ubezpieczeniem.  Dopiero potem można przystąpić do dalszego badania potrzeb, wiedzy i doświadczenia klienta w dziedzinie ubezpieczeń na życie oraz jego sytuacji finansowej. UKNF zwraca uwagę, że  badanie ma w sposób niebudzący wątpliwości ustalić jakiego typu ubezpieczenie o charakterze inwestycyjnym jest właściwe i dostosowane dla potrzeb konkretnego klienta, w szczególności co do doboru aktywów, w które inwestowane będą składki bądź doboru indeksów i innych wartości bazowych determinujących wysokość wypłacanego świadczenia.

Czytaj w LEX glosę: Sieradzka Małgorzata, Sprzedaż ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) jako pośrednictwo ubezpieczeniowe. Glosa do wyroku TS z dnia 31 maja 2018 r., C-542/16 >

To na zakładzie ubezpieczeń spoczywa obowiązek zaproponowania adekwatnego produktu. W przypadku ubezpieczeń z UFK realizacja tego obowiązku powinna uwzględniać konieczność zaoferowania UFK, którego deklarowana i faktycznie realizowana strategia inwestycyjna, a tym samym ryzyko inwestycyjne są najlepiej dopasowane do profilu inwestycyjnego klienta. Dlatego UKNF.

 


 

Co oczekuje UKNF

W stanowisku urząd wyraźnie wskazuje, że zakład ubezpieczeń:

  1. zapewni skuteczne mechanizmy kontroli wewnętrznej dotyczące dystrybucji ubezpieczeń,
  2. na bieżąco będzie monitorować sposób oferowania produktów i analizować poziom zawierania umów ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym z pominięciem etapu wypełnienia ankiet potrzeb, a także będzie podejmować działania adekwatne do wyników monitoringu, w szczególności mające na celu zapewnienie wysokiego wskaźnika wypełnienia ankiet potrzeb,
  3.  niezwłocznie będzie podejmować działania w celu eliminacji nieprawidłowych praktyk  w zakresie realizacji umów przez dystrybutorów,
  4.  będzie podejmować działania mające na celu zapewnienie, by w procesie dystrybucji klienci otrzymywali kompletne, rzetelne i przejrzyste informacje o oferowanych produktach, umożliwiające pełne zrozumienie konstrukcji produktu, ryzyk i ograniczeń związanych z produktem, jak i czynników determinujących ich rentowność,
  5.  zapewni wysoki poziom merytorycznego przygotowania osób zajmujących się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, w szczególności produktów z elementem inwestycyjnym. 

Czytaj w LEX: III CZP 20/18, Termin przedawnienia roszczenia o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. - Uchwała Sądu Najwyższego >

Dodatkowe prowizje to konflikt interesów

UKNF zwraca też uwagę, że pobieranie przez pośredników wynagrodzenia  w formie partycypacji w świadczeniach dodatkowych (tzw. kick-back) otrzymywanych przez zakłady ubezpieczeń od TFI zarządzających funduszami, w które lokowane są aktywa UFK pochodzące ze środków wpłacanych przez ubezpieczających, stanowi potencjalne źródło konfliktu interesów. Dystrybutor, oferując umowę ubezpieczenia z UFK może kierować się nie tyle potrzebami klienta, co chęcią  uzyskania dodatkowego wynagrodzenia. Fakt ujawnienia informacji o świadczeniach dodatkowych nie stanowi skutecznego ograniczenia ryzyka konfliktu interesów i działanie takie, w ocenie organu nadzoru, nie jest wystarczające.