Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych

Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych pracowników:
- przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy - art. 104c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) - dalej u.p.z. i przepisów art. 9b ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy),
 
 
- przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia (art. 104b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  i przepisów art. 9c ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272) - dalej u.o.r.p.
Okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na wskazane Fundusze należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zawarta umowa o pracę. Na podstawie przepisów art. 26 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p. stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono w dniu zawarcia umowy. Nawiązanie stosunku pracy między stronami następuje w dniu, który strony same określiły bądź w dniu, w którym umowa została zawarta, jeżeli strony nie podały innej daty nawiązania stosunku pracy - Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP 2008, nr 23-24, poz. 350. Zdaniem SN przepis art. 26 k.p. przewiduje możliwość określenia w umowie o pracę późniejszego terminu nawiązania stosunku pracy niż dzień  zawarcia umowy i to bez żadnych ograniczeń w czasie, a ponadto nie uzależnia powstania stosunku pracy od faktycznego rozpoczęcia pracy przez pracownika.
 
 
A zatem jeśli zawarcie umowy o pracę i termin rozpoczęcia pracy (nawiązanie stosunku pracy)  przypada na dzień 1 września 2014 r., okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP należy liczyć od 1 października 2014r. Gdyby jednak zawarcie umowy nastąpiło w sierpniu a termin rozpoczęcia pracy został wskazany na dzień 1 września 2014 r. okres 12 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP należy liczyć od 1 września 2014 r.
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników powracających po urlopach związanych z rodzicielstwem
Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje pracodawcy za zatrudnionych pracowników w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego (art. 104a u.p.z. i przepisów art. 9a u.o.r.p.).
 
Okres zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP, w tym przypadku liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu. Jeśli pracownik powrócił z jednego z urlopów związanych z rodzicielstwem w trakcie miesiąca, okres 36 miesięcy zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił powrót z urlopu. Jeśli pracownica powróciła z urlopu macierzyńskiego dnia 10 sierpnia 2014 r., zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP będzie przysługiwało pracodawcy w okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r. Za sierpień pracodawca powinien jeszcze opłacić składki na Fundusz Pracy i FGŚP.
 
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracowników, którzy ukończyli 55 i 60 lat
 
Zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługuje pracodawcy za zatrudnionych pracowników którzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn (art. 104b ust. 2 u.p.z. i przepisów art. 9b ust. 2 u.o.r.p.). W przypadku gdy osiągnięcie powyższego wieku następuje w trakcie miesiąca kalendarzowego zwolnienie z obowiązku opłacania tych składek następuje dopiero od następnego miesiąca. Tylko w przypadku gdy 55 lub 60 urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązku opłacania tych składekprzysługuje od tego miesiąca. W dniu swoich urodzin pracownik spełnił warunek osiągnięcia wieku 55 lub 60 lat.
 
Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Kompasu Księgowo-Kadrowego