Odpowiedź: fundacja nie ma obowiązku opłacania składek na FGŚP, gdyż nie stosuje się wobec niej przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 272) - dalej u.o.r.p.

Uzasadnienie: na podstawie art. 2 ust. 1 u.o.r.p. przepisy ustawy mają zastosowanie m.in. do pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę fizyczną, w związku z prowadzoną na terenie Polski działalnością gospodarczą lub działalnością przedstawicielstwa.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 u.o.r.p. obowiązek opłacania składek na FGŚP nie dotyczy osób prawnych podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.), wpisanych do rejestru przedsiębiorców z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finansów publicznych, a także osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospodarstwie. Oznacza to, że fundacje nie mają obowiązku opłacania składek na FGŚP.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych