- Takich spraw jest tysiące, gdy w firmie dochodzi do sporu, rozwodu lub podziału majątku wspólników - mówi radca prawny Małgorzata Roch, pełnomocnik Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Adres się nie zgadzał

Minister Przedsiębiorczości i Technologii uzyskał od wspólniczki spółki cywilnej informację o nieprawdziwych danych wpisanych do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej. Otóż Karolina Z. i Małgorzata Z. prowadziły wspólnie firmę w lokalu wpisanym do tej ewidencji. Nieruchomość była własnością Karoliny W. Wspólniczki rozstały się, a Małgorzata Z. przeniosła się pod inny adres.

Jednak nie aktualizowała adresu w CEIDG, wobec tego Karolina Z. wystąpiła do ministra o wykreślenie Małgorzaty Z. z ewidencji przedsiębiorców.

Wykreślenie z ewidencji

Minister sześciokrotnie wzywał Małgorzatę Z. do przedstawienia tytułu prawnego do nieruchomości. Małgorzata Z. przedstawiła umowę użyczenia lokalu z 2007 roku, ale widniały tym zupełnie inne podmioty. W tej sytuacji minister wykreślił ją w lutym 2019 r. z CEIDG na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Czytaj: Blisko 2 tys. firm może zostać wykreślonych z CEIDG>>

Według tego przepisu, w przypadku powzięcia przez ministra informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, której adres wskazano, minister z urzędu lub na wniosek osoby przedstawiającej dowód posiadania tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie przedsiębiorcy, wzywa przedsiębiorcę do przedstawienia dowodu posiadania tytułu prawnego do nieruchomości lub dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w tym zakresie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, nie dokona odpowiedniej zmiany swojego wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki może wykreślić, w drodze decyzji administracyjnej, przedsiębiorcę z CEIDG.

Skarga do WSA

Od tej decyzji ministra Małgorzata Z. odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając decyzji ministra naruszenie kodeksu postępowania administracyjnego. Jej zdaniem minister nie wyjaśnił wystarczająco stanu faktycznego i postępowaniem swym naruszył zasadę zaufania obywatela do organu.

Jak wyjaśniła radca prawny Małgorzata Roch, skarżąca straciła tytuł do lokalu, a obecny właściciel Karolina Z. nie życzy sobie, by prowadzono tam firmę dawnej wspólniczki.

WSA w wyroku z 5 marca br. utrzymał decyzję ministra w mocy. - Adres prowadzenia przedsiębiorstwa był nieaktualny, a skarżąca nie przedstawiła żadnej umowy użyczenia czy najmu na potwierdzenie swego prawa do nieruchomości - stwierdził sędzia Grzegorz Nowecki. - Obecny właściciel nie zgadza się na prowadzenie działalności w tym lokalu. Zatem wykreślenie z ewidencji przedsiębiorców było zasadne, zwłaszcza, że w końcu skarżąca jeszcze raz wniosła o wpis, ale podała inny adres - dodał sąd.

Sygnatura akt VI SA/Wa 1972/19, wyrok z 5 marca 2020 r.