Obowiązek uzupełnienia do soboty 19 maja 2018 r. wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL uchwalono w 2016 r. Informacja o nim pojawiła się na stronie CEIDG dopiero w środę 16 maja. Na portal wchodzą jednak głównie osoby, które rejestrują działalność, wznawiają ją, zawieszają lub zamykają. Ci, którzy prowadzą działalność, a jest ich blisko 2,5 mln zwykle tam nie zaglądają. Tymczasem według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologi aż 235 tys.przedsiebiorców nie uzupełniło informacji o numerze PESEL. Jeśli tego nie zrobi do soboty 19 maja, zostaną usunięci z bazy CEIDG.
Czytaj też: Firmy dostały cztery dni na uzupełnienie PESEL w CEIDG >>

Kosztowne konsekwencje usunięcia

– Brak wpisu w CEIDG jest dla przedsiębiorcy niczym „śmierć”. Nie powinien on w tym czasie absolutnie prowadzić swojej działalności, ponieważ popełnia wykroczenie, zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 5000 zł,  – wskazuje dr Karolina Rokicka-Murszewska, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

LEX Informator Prawno-Gospodarczy >>

Tomasz Konieczny, radca prawny, partner w kancelarii KGP Konieczny Grzybowski Polak wyjaśnia, że zgodnie z art. 26 Prawa przedsiębiorców* z chwilą wykreślenia z CEIDG przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie może wykonywać działalności gospodarczej. - Należy to rozumieć łącznie z art. 60 (1) Kodeksu wykroczeń*. Zgodnie z nim, kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny – tłumaczy Konieczny.

Dr Karolina Rokicka-Murszewska dodaje, że zawierane przez wykreślonego przedsiębiorce umowy i tak nie będą ważne. - W najbliższym czasie będę doradzać swoim klientom szczególne zwrócenie uwagi na kontrakty z przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i każdrazowe sprawdzenie aktualności ich wpisu w CEDIG - podkreśla.

Mecenas Konieczny zwraca też uwagę, że bez wpisu do CEIDG trudno będzie wykazać status przedsiębiorcy. - Jeżeli sprawa ma trafić do wydziału gospodarczego, a nie cywilnego, to w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej dzieje się to właśnie na podstawie zaświadczenia z CEIDG

Za to nie należy obawiać się, że w tym całym zamieszaniu, po przywróceniu wpisu, będą problemy z posługiwaniem się dotychczasowymi numerami NIP czy REGON przez przedsiębiorcę.
- Oba nadawane są na całe życie lub na czas bytu prawnego danego podmiotu, zaś wykreślenie danych z CEIDG nie powoduje ich utraty - mówi dr Karolina Rokicka-Murszewska.

Jak uzupełnić wpis

Przedsiębiorcy, który nie uzupełni wpisu i zostanie skreślony pozostanie wystąpienie do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo trzeba będzie przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Ministerstwo uspokaja jednak, że wykreślenie będzie odbywać się stopniowo, zatem jest jeszcze czas na korektę danych.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest w CEIDG?

Aby ustalić, czy w bazie jest PESEL należy wejść na stronę ceidg.gov.pl i wybrać zakładkę "Znajdź przedsiębiorcę" . Po wpisaniu numeru NIP i kodu eryfikacyjnego, system powinnien wuszukać wpis. Następnie trzeba wejść w jego historię sprawdzić, czy były składane jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 r. Jeśli tak -  PESEL jest uzupełniony i nie trzeba nic robić. Jeżeli nie - trzeba ustalić, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli tak, trzeba się wybrać do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane. Osoby, które nie mogą znaleźć wpisu lub nie składały żadnych wniosków przez CEIDG, powinny udać się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie wniosek o uzupełnieni danych.

Prowadzący działalność mogą też sprawdzić, czy wpis w CEIDG posiada PESEL zakładając konto w systemie z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. I jeżeli numer PESEL jest podany, to system automatycznie połączy konto z wpisem. Jeżeli po zalogowaniu się w dostępnych opcjach dla przedsiębiorcy jest tylko możliwość założenia „nowej” działalności, to oznacza, że konto nie zostało powiązane z wpisem. I wówczas trzeba udać się do urzędu gminy, by uzupełnić dane.

Gminy czujniejsze niż ministerstwo

- Zwykle sprawy związane z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej czy zmianami w CEDIG załatwia się w wydziale działalności gospodarczej we własnej gminie lub ewentualnie przez E-PUAP - mówi Tomasz Konieczny.
I niektóre urzędy gminy czy miasta, np. Urząd Miasta Jeleniej Góry przypominały swoim mieszkańcom o konieczności uzupełnienia wpisu. Jelenia Góra podkreślała m.in., że obowiązek dotyczy =przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność, a od bardzo dawna nie odwiedzali urzędów, bo nie zmienaili nazwy, adresu, itp.
Przedsiębiorcy, którzy aktywnie prowadzą swoją działalność dokonywali zgłoszenia do ewidencji – zmiany wpisu, zawieszenie, bądź wznowienie działalności – nie muszą się niczym martwić. Ich wpisy na pewno zawierają numery PESEL.


Konstytucja biznesu. Zbiór przepisów. Prawo przedsiębiorców >>

Uchwalając przepis o wykreśleniu z CEIDG projektodawca przekonywał, że nowy obowiązek ma pomóc w wyczyszczeniu bazy z tzw. „martwych wpisów”, czyli  dotyczących działalności faktycznie nie prowadzonych. Resort przedsiębiorczości tłumaczy, że nowelizacja dawała przedsiębiorcom 30 miesięcy na dokonanie stosowanych zmian. I podkreśla, że wykreślenie ma charakter porządkujący, czyści rejestr z "nieaktywnych" wpisów, co jest niezbędne dla zachowania roli rejestru i bezpieczeństwa obrotu. Resort zapomniał jednak poinformować tych, co działają o groźnych konsekwencjach nie dopełnienia dawno uchwalonego obowiązku.

Uwaga!
Zgodnie z art. 61 ustawy z  25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893), gdy wpis do CEIDG nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia go w terminie 2 lat od dnia jej wejścia w życie. Nowelizacja weszła w życie 19 maja 2016 r, a zatem termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa w sobotę 19 maja 2018 r. Tzw. Konstytucja Biznesu, która zaczęła obowiązywać od 29 kwietnia nie uchyliła tego obowiązku.

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.