Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy przewiduje m.in. wysokość składki  na  Turystyczny  Fundusz  Pomocowy.

Zgodnie z rozporządzeniem wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy ma zależeć od miejsca realizacji imprezy turystycznej, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu i uwzględniać konieczność zapewnienia właściwej ochrony i bezpieczeństwa podróżnym i mając na względzie potrzeby finansowe Funduszu Pomocowego, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy. Minimalna stawka może być określona na poziomie 0 zł.

Składki mają zasilić Turystyczny Fundusz Pomocowy i umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki w realizacji zwrotów wpłat podróżnym.

Składka określona w rozporządzeniu

Rozporządzenie określa wysokość składki, jaką organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego. Składki określone rozporządzeniem są na poziomie od 2 zł do 15 zł, w zależności od miejsca realizacji imprezy turystycznej, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu - maksymalnie w wysokości 30 zł od osoby.

Czytaj też: ZUS: Ponad milion przyznanych bonów turystycznych>>

Stworzenie Funduszu Pomocowego koniecznie dla zapewnienia płynności

Z uzasadnienia projektu wynika, że stworzenie Funduszu Pomocowego jest koniecznie dla zapewnienia płynności podmiotów w branży turystycznej, zarówno aktualnie – w czasie panującej epidemii spowodowanej COVID-19, jak również dla wsparcia w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID.

Jak określono w ocenie skutków regulacji rozporządzenia, składka będzie uiszczana przez  organizatora turystyki w okresach miesięcznych, w  terminie do 21. dnia każdego miesiąca przez okres 6 lat.

Ze środków zgromadzonych na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego zapewnione będą wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej „nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, potwierdzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.