Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o ochronie przyrody zakłada utworzenie państwowej jednostki organizacyjnej wyspecjalizowanej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody - Dyrekcji Ochrony Środowiska.

"Projekt zakłada uproszczenie struktury organizacyjnej urzędów obsługujących GDOŚ i RDOŚ poprzez utworzenie państwowej jednostki organizacyjnej wyspecjalizowanej w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody - Dyrekcji Ochrony Środowiska (DOŚ), będącej państwową jednostką budżetową, kierowaną przez GDOŚ" - czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z rozwiązaniami, które zostały ujęte w projekcie ustawy, w skład Dyrekcji Ochrony Środowiska wchodzić ma centrala (jako urząd obsługujący GDOŚ) i oddziały regionalne (jako urzędy obsługujące RDOŚ).

Organizację DOŚ oraz jej statut określać będzie minister właściwy do spraw środowiska. Ponadto przepisy nałożą na ministra obowiązek ustalenia terytorialnego zasięgu, liczby oraz siedzib RDOŚ.  

Projektodawcy podkreślają, że proponowane rozwiązanie nie jest nowe w polskim systemie prawnym. Jako przykład wskazują działającą na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w skład której także wchodzą oddziały w województwach.

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz
Krzysztof Gruszecki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Jako przyczynę projektowanych zmian, wskazuje się że w obowiązującym systemie prawnym funkcjonuje 17 państwowych jednostek budżetowych - Generalna Dyrekcja i 16 regionalnych dyrekcji. Powyższe, w ocenie wnioskodawców "nie tylko prowadzi do dublowania się procesów pomocniczych (np. z zakresu obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontów i inwestycji, zamówień publicznych), lecz także wymusza zatrudnienie w każdej z tych jednostek budżetowych osób zajmujących się sprawami finansowymi, kadrowymi i administracyjnymi". W informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia zmian podkreślona zostaje kwestia, iż projektowane rozwiązania, przy dostępnych środkach, zmniejszają liczbę pracowników, którzy byliby odpowiedzialni za ustawowe zadania GDOŚ i RDOŚ w ochronie środowiska i przyrody.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów