9 maja Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Spraw Zagranicznych przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, podpisanego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.

Konwencja z Aarhus dotyczy przede wszystkim zobowiązań państw w zakresie ochrony środowiska wobec społeczeństwa - które nie jest ograniczone tylko do obywateli danego państwa członkowskiego. Prawo do informacji, do udziału w podejmowaniu decyzji i dostępu do sądownictwa w ochronie środowiska są określane jako następna generacja praw człowieka i kluczowy element realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Protokół w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń jest narzędziem umożliwiającym realizację tych praw.

Protokół określa m.in.: główne elementy systemu rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń, strukturę oraz układ rejestrów, zakres rejestrów, wymagania w zakresie raportowania, okresy raportowania, sposób zbierania i archiwizowania danych, zagadnienie oceny jakości informacji raportowanych do systemu, publiczny dostęp do informacji, informacje wyłączone z ujawniania, udział społeczeństwa w rozwoju krajowych rejestrów uwalniania i transferów zanieczyszczeń, dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz zasady współpracy międzynarodowej.

Komisje przyjęły poprawki o charakterze redakcyjnym, polegające na skreśleniu z tytułu ustawy nazwy miasta „Aarhus” oraz zastąpieniu wyrażenia „podpisanego” zwrotem „sporządzonego”.

Źródło: www.sejm.gov.pl