Analizując problematykę umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi należy wyróżnić trzy zasadnicze modele współpracy sektora publicznego z prywatnym inwestorami:
1. Koncesję na roboty budowlane lub usługi,
2. Partnerstwo publiczno-prywatne, w którym partner wybrany został w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych („klasyczne” PPP),
3. Partnerstwo publiczno-prywatne w którym partner wyłoniony został w oparciu o przepisy ustawy o koncesjach (tzw. PPP w trybie koncesji).


Wymienione warianty współpracy mają wiele cech wspólnych, którymi są na przykład: cywilnoprawny i dwustronnie zobowiązujący charakter, odpłatność, wzajemność, przyczynowość czy też pisemna forma zawarcia kontraktu. Zakres umów PPP i koncesji także bywa zbliżony. Warto jednak wiedzieć, że niezależnie od wskazanych podobieństw, współpraca publiczno-prywatna oparta o każdy ze wskazanych modeli cechuje się swoją specyfiką.


W praktyce najwięcej trudności powoduje często rozróżnienie typowej koncesji na roboty budowlane od PPP w trybie koncesji. Owe problemy wiążą się w dużej mierze z tym, jak traktowane jest partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa unijnego. Otóż zgodnie z tymi przepisami („dyrektywa zamówieniowa”, komunikaty i wytyczne Komisji Europejskiej, tzw. „Zielona Księga PPP”), PPP nie jest w ogóle odrębną instytucją prawną.


Pomimo tego, że zarówno w aktach prawnych, jak i oficjalnych dokumentach o charakterze wytycznych, pojawia się termin „partnerstwo publiczno-prywatne” brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Zgodnie z prawem UE, PPP to nic innego jak specyficzny rodzaj zamówienia publicznego. Owa specyfika wynikać może natomiast z dwóch przyczyn. Pierwszą z nich jest wynagrodzenie wykonawcy. Jeśli zamiast określonej kwoty wynagrodzenia wykonawca zyskuje prawo eksploatacji obiektu, który wzniósł bądź pobierania opłat za swoje usługi, mamy do czynienia z zamówieniem o charakterze koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jeśli z kolei współpraca stron ulega dalej idącej modyfikacji zakładającej podział zadań i ryzyk związanych z zamówieniem, przybiera ono charakter partnerstwa publiczno-prywatnego (rozumianego jako zamówienie publiczne, tyle, że zmodyfikowane owym podziałem zadań i ryzyk.).

Pełna treść artykułu pot. Różnice pomiędzy koncesją na roboty budowlane a PPP w trybie koncesji dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>