Art. 209 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) uchylił art. 11a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.).

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 253 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepis art. 209 pkt 7 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wynika z tego, że ustawodawca przewidział przepis przejściowy dotyczący możliwości rozliczania masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającej roczny poziom odzysku lub recyklingu w następnym roku kalendarzowym. Należy jednak pamiętać, iż możliwość taka została ograniczona terminem 1 stycznia 2014 r.

W związku z tym, zgodnie z art. 253 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, od 1 stycznia 2014 r. nie będzie obowiązywał przepis art. 11a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. W 2014 r. przedsiębiorca lub organizacja odzysku nie będą mogli więc rozliczyć osiągniętej w 2013 r. nadwyżki masy lub ilości odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przekraczającej wymagany do uzyskania poziom odzysku i recyklingu tych odpadów.