Pytanie:
Budowa nowych obiektów wymaga rozbiórki istniejących.
Czy rozbiórka może być objęta pozwoleniem na budowę?
Czy musi być przeprowadzona oddzielna procedura zgłoszenia rozbiórki? Jeżeli tak, to czy zgłoszenie powinno wyprzedzać pozwolenie i powinno być załączone do wystąpienia o pozwolenie?

Odpowiedź:
Rozbiórka może być objęta pozwoleniem na budowę.

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. przewidują możliwość prawną wystąpienia przez inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pr. bud. – zob. art. 30 ust. 1a pr. bud. Wśród robót budowlanych wymienionych w art. 30 ust. 1 pr. bud. nie wskazane zostały prace polegające na rozbiórce obiektu budowlanego.

Rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości, wymaga również, zgodnie z art. 31 ust. 2 pr. bud. dokonania zgłoszenia. Dlatego też należy dopuścić możliwość złożenia przez inwestora wniosku o pozwolenia na budowę, który obejmuje zarówno roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę zgodnie z art. 28 ust. 1 pr. bud., jak i roboty budowlane zwolnione z takiego obowiązku na mocy art. 29-31 pr. bud.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje wówczas dla całości inwestycji pozwolenie na budowę, zaś w jego uzasadnieniu powinien wskazać, że roboty budowlane objęte projektem, które wymagają zgłoszenia, zostały przyjęte bez sprzeciwu wraz z robotami wymagającymi pozwolenia na budowę. Inwestor powinien mieć bowiem wiedzę tego, które roboty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a które roboty są z tego obowiązku zwolnione.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów