Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, który czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów wprowadzi też zmiany w Prawie zamówień publicznych. Zgodnie z obecnymi wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych przewiduje on, spełnienie obowiązku informacyjnego będzie możliwe w ogłoszeniu o zamówieniu czy o konkursie,  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo regulaminie konkursu. Oznacza to, że projekt umożliwia nieprzekazywanie informacji, każdorazowo osobie, której dane dotyczą.

Czytaj więcej: Klauzule RODO w zamówieniach publicznych >>

W uzasadnieniu można jednak przeczytać, że w tzw. okresie dostosowawczym, tj. w postępowaniach wszczętych przed 25 maja 2018 r. i niezakończonych do dnia wejścia w życie tzw. ustawy wdrażającej, zamawiający mógł zamieścić klauzulę informacyjną na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której zamieszczane są inne dokumenty z nim związane.

 


Anna Prigan, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnicy zwraca uwagę, że obecnie, jeżeli w toku postępowania dochodzi do przetwarzania danych osób trzecich, na przykład podmiotu udostępniającego potencjał, personelu kluczowego, pełnomocnika, podwykonawcy, to osoby te również należy poinformować o ich uprawnieniach.

Ograniczenie przetwarzania

RODO daje też prawo ograniczenia  przetwarzania danych. Tyle, że w przypadku przetargów korzystanie z niego mogłoby wydłużyć postępowanie. Dlatego projekt art. 8a ust. 4 przewiduje, że żądania ograniczenia przetwarzania nie może być spełnione do czasu zakończenia postępowania lub konkursu.  Od dnia zakończenia postępowania każde inne przetwarzanie niż przechowywania  możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. Bez takiej zgody przekazanie danych osoby fizycznej, np. prowadzącej działalność gospodarczą będzie bezpodstawne.  Warto pamiętać, że jeszcze przed wejściem w życie RODO takim przypadkiem zajmował się Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyroku z 1 października 2015 r. w sprawie C-201/14 orzekł, że prawo Unii stoi na przeszkodzie przekazywaniu danych osobowych pomiędzy dwoma organami administracji publicznej państwa członkowskiego oraz ich przetwarzaniu, bez uprzedniego informowania o tych działaniach osób, których dane dotyczą.
Czytaj w SIP LEX:  Czy zamawiający powinien wypełnić obowiązek informacyjny z art. 13 RODO lub art. 14 RODO wobec wykonawców w postępowaniach zakończonych>>


Prawo dostępu z ograniczeniami

Zgodnie z RODO każdy ma prawo dostępu do informacji o przetwarzanych jego danych, w tym przez zamawiającego. I tu projekt przewiduje pewne ułatwienie zamawiających. Gdyby odpowiedź za zapytanie wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych, precyzujących, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Autorzy projektu przekonują, że zamwiający będzie mógł skorzystać z takiej możliwości, gdy musiałby przeszukiwać bardzo dużo dokumentów w poszukiwaniu konkretnych danych.
Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes portalpzp.pl, podkreśla też, że w przypadku posiadania podstawy prawnej, nie można też spełniać prawa do zapomnienia. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez cztery lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Zgodnie z definicją legalną, wprowadzoną w art. 2 pkt 7a ustawy Pzp, postępowanie kończy się z momentem dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub - w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki - wynegocjowania postanowień takiej umowy. O tym też wspomina UZP we wzorze klauzuli informacyjnej.