Wciąż brakuje aktów wykonawczych do ustawy wprowadzającej tzw. rewolucję śmieciową. Minął pierwszy kwartał, a w związku z wynikającym z art. 9n oraz 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) obowiązkiem składania kwartalnych sprawozdań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, podmioty te muszą złożyć sprawozdania właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do końca miesiąca następującego po kwartale, czyli do 30 kwietnia 2012 r. Tymczasem wzorów sprawozdań wciąż nie ma.

Ministerstwo Środowiska wyjaśnia, że wzory sprawozdań zostaną określone rozporządzeniem Ministra Środowiska, które zostało skierowane do podpisu Ministra Środowiska i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia (co nastąpi po 30 kwietnia 2012 r.). W związku z tym wymienione podmioty nie mają obowiązku składania sprawozdań za I kwartał 2012 r. na formularzu określonym przez Ministra Środowiska. Jednakże mają obowiązek przekazania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji wymaganych odpowiednio w art. 9n ust. 3 lub 9o ust. 3. Do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia forma przekazania tych informacji jest dowolna. Podmioty mogą skorzystać ze wzorów formularzy, które będą obowiązywały, jednakże w przypadku gdy nie skorzystają z tych formularzy i przekażą wymagane informacje w innej formie, gminy nie mają podstawy, aby odmówić ich przyjęcia.

Dla podmiotów, które będą chciały skorzystać z formularzy określonych w skierowanym do podpisu Ministra Środowiska rozporządzeniu, na stronie Ministerstwa Środowiska zamieszczono wzory formularzy w formacie .doc, umożliwiającym wprowadzanie danych:

Ministerstwo podkreśla jednak, że dotyczy to wyłącznie sprawozdań za I kwartał 2012 r. Po podpisaniu rozporządzenia przez Ministra Środowiska zostanie ono skierowane do publikacji i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie podmioty będą miały obowiązek składania sprawozdań, zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu.

Źródło: www.mos.gov.pl