W rozporządzeniu określone zostały poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które gmina będzie zobowiązana osiągnąć w kolejnych latach, tak aby w 2020 r. osiągnąć docelowo poziomy wymagane w ustawie. Rozporządzenie określa również sposób obliczania tych poziomów.