20 grudnia 2018 r. minął termin na wdrożenie znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych (uup) w związku z koniecznością implementacji dyrektywy PSD II (Payment Services Directive). Nowe obowiązki dotyczą nie tylko instytucji płatniczych, ale także firmy oferujących vouchery, karty zakupowe i paliwowe podlegające pod art. 6 pkt. 11 uup. W wydanym właśnie komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego przypomina o obowiązku powiadomieniu jej o przekroczeniu poziomu 1 mln euro transakcji w terminie 14 dni od końca miesiąca, w którym nastąpiło przekroczenie.  

Czytaj również: KNF już w nowym składzie >>

 Zgodnie bowiem z art. 6c ust. 1 uup, podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług,  o których mowa w art. 6 pkt 11 lit. a) i lit. b) uup, w przypadku gdy całkowita wartość transakcji dokonanych w ramach tego typu działalności podczas ostatnich 12 miesięcy przekracza 1 mln euro, jest zobowiązany do:

  1. przekazania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stosownego powiadomienia  oraz  
  2. przedłożenia, wraz z tym powiadomieniem, opisu oferowanych usług ze wskazaniem podstawy prawnej (art. 6 pkt 11 lit. a) UUP lub art. 6 pkt 11 lit. b) UUP) zastosowanego wyłączenia (oceny, którą podstawę prawną należy zastosować, dokonuje podmiot świadczący te usługi).

 

KNF podkreśla w komunikacie, że obowiązek powiadomienia powstaje z chwilą przekroczenia limitu, a nie po upływie 12 miesięcy od tego momentu. Dla potrzeb przekazania pierwszego powiadomienia przedsiębiorca powinien uwzględnić transakcje wykonane po dniu, w którym dostosował swoją działalność do przepisów uup w tym zakresie. KNF przypomina też , że limit 1 mln euro odnosi się do wszystkich transakcji łącznie, a nie tylko jednego rodzaju produktu płatniczego. Jeśli więc dany podmiot wydaje kilka rodzajów instrumentów płatniczych, np. karty przedpłacone, podarunkowe i wirtualne instrumenty płatnicze, przy dokonywaniu kalkulacji całkowitej wartości transakcji powinien zsumować wartości transakcji wykonywanych przy użyciu każdego z rodzajów tych instrumentów.
Komunikat KNF można pobrać tutaj.