Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie:

Istniejący serwis samochodowy wraz z myjnią samochodową chce dokonać zmiany sposobu użytkowania budynku w celu zbudowania lakierni samochodowej, która będzie znajdowała się w bryle istniejącego budynku. Cały warsztat znajduje się na terenie dzierżawionym, stanowiącym część terenu przemysłowego - na tej samej działce znajdują się także inne działalności produkcyjno-usługowe. Każdy z dzierżawców posiada tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się budynek oraz kilku metrów w koło. Na etapie charakterystyki przedsięwzięcia w zakresie emisji ścieków w raporcie opisano zagospodarowanie ścieków komunalnych i przemysłowych pochodzących z warsztatu oraz wód opadowych i roztopowych pochodzących z całego placu utwardzonego, do którego inwestor nie posiada tytułu prawnego. Czy w raporcie oceny oddziaływania na środowisko inwestor jest zobowiązany do opisywania zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z całego placu? Problem sprowadza się do tego, że RDOŚ w postanowieniu poprzedzającym wydanie decyzji środowiskowej zobowiązuje inwestora do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wprowadzaniem do kanalizacji deszczowej miejskiej. Na placu jest niedziałająca kanalizacja deszczowa, a ponadto nie jest ona podłączona do sieci miejskiej. Właściciel terenu nie planuje żadnych inwestycji w tym zakresie. Czy organ ma prawo zobowiązać inwestora do budowy separatora? Czy może błędem było w raporcie opisanie zagospodarowania wód opadowych z całego terenu, łącznie z tym do którego inwestor nie posiada tytułu prawnego?

Odpowiedź:
Inwestor nie jest obowiązany do opisywania w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z miejsc, do których nie ma tytułu prawnego, pozostających poza miejscem realizacji przedsięwzięcia. Tym niemniej, nie jest błędem, jeżeli taki opis się w raporcie pojawił.
Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach ma prawo zobowiązać w decyzji inwestora do budowy separatora ścieków z miejsca realizacji przedsięwzięcia (nie z całego placu). Jeżeli w raporcie pojawił się opis zagospodarowania wód opadowych z całego placu, nie może to być powodem nałożenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku oczyszczania ścieków z terenów poza miejscem realizacji przedsięwzięcia.

Uzasadnienie:
Informacje, które powinny być zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotyczą przedsięwzięcia w miejscu jego realizacji - por.: art. 66 i 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) – dalej u.o.o.ś.
Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b u.o.o.ś., w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określa się m.in. warunki wykorzystywania terenu w fazie użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. Oznacza to, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji środowiskowej powinny dotyczyć miejsca jego realizacji. Nie ma podstaw do nałożenia przez organ obowiązku zagospodarowania ścieków / wód opadowych i roztopowych z terenów poza miejscem realizacji przedsięwzięcia (do których inwestor nie dysponuje tytułem prawnym).


Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.