W piątek zakończyło się 80. posiedzenie Sejmu. Posłowie przyjęli większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i zdecydowali m.in., że gminy będą mogły prowadzić nie tylko stacjonarne, ale i ruchome punkty zbiórki odpadów, egzekucję wobec tych, którzy nie płacą podatku śmieciowego, prowadzić będą mogły zarówno urzędy skarbowe jak i gminy, zmienią się też przepisy dotyczące przetargów.

Nowelizacja określa maksymalną wysokość opłaty za odbiór śmieci - do tej pory brak było w ustawie takich ograniczeń. Za śmieci segregowane gmina będzie mogła nałożyć maksymalną miesięczną opłatę wyliczaną według algorytmu, którego podstawą będzie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem, publikowany przez GUS w ostatnim Roczniku Statystycznym. W przypadku metody naliczania opłaty od mieszkańca stawka wyniesie nie więcej niż 2 proc. tego wskaźnika. Natomiast jeśli wybrana zostanie metoda od: m3 zużytej wody, powierzchni lokalu lub gospodarstwa domowego, wtedy maksymalne stawki to odpowiednio: 0,7 proc., 0,08 proc. i 5,6 proc. Za odbiór śmieci zmieszanych opłata będzie wyższa, ale nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności maksymalnej stawki za odpady segregowane.

Nowelizacja wprowadza też minimalną częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych od kwietnia do października. Z bloków śmieci będą odbierane nie rzadziej niż raz na tydzień, a z domów jednorodzinnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie. W gminach wiejskich częstotliwość odbioru śmieci będzie mogła być rzadsza.

W ustawie zapisano, że egzekucję opłat za odbiór śmieci komunalnych będą mogły prowadzić same gminy. Te gminy, które nie będą chciały tego robić samodzielnie, będą przekazywać ten obowiązek urzędom skarbowym. To zmiana zaproponowana przez Senat i zaakceptowana w piątek przez posłów. W październiku Sejm zdecydował, że egzekucję prowadzić będą mogły tylko urzędy skarbowe, ale senatorowie opowiedzieli się za utrzymaniem możliwości prowadzenia egzekucji przez te gminy, które będą chciały to robić.

Ponadto, nowelizacja doprecyzowuje obowiązki właścicieli nieruchomości m.in. w zakresie deklaracji śmieciowych. Zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogły żądać od właścicieli lokali lub osób faktycznie je zamieszkujących podania danych do określenia wysokości opłaty za śmieci. Ustawa zwalnia też mieszkańców z obowiązku składania nowych deklaracji śmieciowych przy zmianie stawki opłaty.

Zgodnie z nowelizacją, przetargi śmieciowe w gminach odbywać się będą albo na odbiór, albo na odbiór i zagospodarowanie śmieci. Pierwotna treść nowelizacji przekazana do Senatu zakładała możliwość organizowania przetargów dotyczących odbierania śmieci, odbierania z zagospodarowaniem lub samego zagospodarowania. To ostatnie rozwiązanie senatorowie zaproponowali skreślić, a posłowie niemal jednogłośnie to rozwiązanie w piątek poparli.

Ustawa trafi teraz do podpisu przez prezydenta.

(www.sejm.gov.pl)