Odpowiedź: przychód z tytułu zbycia samochodu przed upływem 6 lat od jego wycofania ze spółki będzie stanowił dla podatnika przychód z działalności gospodarczej. Podatnik powinien wykazać go w bieżących przychodach prowadzonej działalności gospodarczej. Moment powstania przychodu należy określić zgodnie z ogólnymi zasadami powstania przychodu z działalności gospodarczej. W przypadku darowizny, nie powstanie obowiązek zapłaty PIT, a osoba obdarowana będzie mogła sprzedać auto bez podatku po upływie 6 miesięcy liczonych od końca miesiąca, w którym doszło do darowizny.
 
Uzasadnienie: w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na zbycie pojazdu przed upływem 6 lat od momentu jego wycofania ze spółki, po jego stronie powstanie przychód, który należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. Wynika to z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f. Przepis ten wskazuje bowiem, że odpłatne zbycie składników majątku, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat, traktowane jest jako przychód z działalności gospodarczej. Gdyby podatnik nie prowadził już działalności gospodarczej, przychód ten zostałby wykazany w jego rozliczeniu rocznym, w rubryce dotyczącej działalności gospodarczej. Z pytania wynika jednak, że nadal jest przedsiębiorcą. Przychód uzyskany ze sprzedaży powinien zatem zaliczyć do bieżących przychodów swojej firmy. Moment powstania przychodu należy określić na ogólnych zasadach. Oznacza to zatem, że za datę powstania tego przychodu, w oparciu o art. 14 ust. 1c u.p.d.o.f. należy uznać dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności,
- w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.
Obowiązek zapłaty podatku nie powstałby, gdyby auto zostało zbyte nieodpłatnie, np. w drodze darowizny. Opodatkowaniu PIT podlega bowiem odpłatne zbycie, a nie darowizna. Jeżeli zatem samochód zostanie przekazany w darowiźnie np. małżonkowi, u podatnika z tytułu tej czynności nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Korzystne jest dokonanie darowizny w obrębie I grupy podatkowej, gdyż wtedy również i w zakresie podatku od spadków i darowizn nie powstanie obowiązek podatkowy. Aby tak było, muszą być jednak spełnione warunki określone w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Po upływie pół roku od darowizny członek rodziny podatnika będzie mógł sprzedać pojazd również bez PIT, w oparciu o treść art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.
 
Więcej odpowiedzi na pytania z zakresu działalności gospodarczej i podatków znajdziesz w Kompasie Księgowo Kadrowym