Do organizacji przedsiębiorców, którzy apelują do ministra rozwoju i technologii o pilne zmiany w prawie stopujące ceny mieszkań, dołączył Komitet ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem resort rozwoju powinien w pierwszej kolejności przesunąć datę wejścia w życie noweli rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie, czyli przepisów o tzw. patodeweloperce. Zaczną one obowiązywać od 1 kwietnia.  W opinii Komitetu vacatio legis tych przepisów było zdecydowanie za krótkie i warto je wydłużyć o co najmniej pół roku. 

Przepisy o patodeweloperce za szybko

Rozporządzenie jest podstawowym aktem prawnym obowiązującym w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Z uwagi na niepewność co do dalszego bytu prawnego tego aktu, jak i czekającej na wejście w życie jego nowelizacji, przedsiębiorcy wstrzymują się z nowymi projektami inwestycyjnymi.

W opinii  Komitetu skutki ostrożnego podejścia inwestorów, a zwłaszcza deweloperów, będą wyraźnie odczuwalne już za kilkanaście miesięcy, kiedy dostępność lokali mieszkalnych będzie jeszcze mniejsza niż obecnie. Brak wiedzy po stronie inwestorów co do losów tego rozporządzenia i jego przyszłych regulacji nie pozostaje bez wpływu także na inne inwestycje, w tym również publiczne i z tego względu, w ocenie Komitetu, konieczne jest pilne podjęcie konkretnych działań legislacyjnych.

- Biorąc pod uwagę, jak czasochłonny jest proces inwestycyjny w budownictwie, przyjęty w rozporządzeniu, zbyt krótki okres vacatio legis, będzie prowadził do opóźnień, dodatkowych kosztów i problemów w realizacji zaplanowanych projektów. Właśnie ze względu na te konsekwencje, poprzednie nowelizacje przepisów techniczno-budowlanych przewidywały zdecydowanie dłuższe okresy ich wejścia w życie - ostrzegają przedstawiciele komitetu. 

A może zrezygnować ze zmiany?

Jednakże w ocenie Komitetu wydłużenie okresu vacatio legis, jest niezbędne przede wszystkim ze względu na konieczność weryfikacji celowości i racjonalności założeń, jakie legły u podstaw zmian w rozporządzeniu wprowadzonych przez poprzedni rząd na fali kampanii wyborczej. Okres ten pozwoliłby Ministerstwu na dokonanie rzetelnej, eksperckiej oceny konsekwencji wprowadzenia tych zmian (w perspektywie długoterminowej) dla możliwości realizacji przez obecny rząd założeń dotyczących poprawy sytuacji w mieszkalnictwie.