Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Pytanie:

Firma posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi poprzez urządzenie oczyszczające. W pozwoleniu określono wartości dla następujących wskaźników: BZT5, ChZT i zawiesina ogólna. Są one niższe od tych ustalonych dla instalacji do oczyszczania ścieków przewidzianych do obsługi poniżej 2000 RLM. Wartości tych wskaźników zostały określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z. Co w sytuacji, gdy zakład przekroczyłby np. wartość substancji ropopochodnych, dla których wartość graniczna określona jest jedynie w załączniku nr 3 do r.w.ś.w.z., brak jej natomiast w pozwoleniu wodnoprawnym? Czy za takie przekroczenie zakładowi grozi kara? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy karę wymierza się tylko za przekroczenie warunków pozwolenia, natomiast nie za warunków rozporządzenia?

Odpowiedź:
Pozwolenia wodnoprawne wydawane na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod. są dokumentami o randze decyzji administracyjnej, które dają podmiotowi prawo do szczególnego korzystania z wód w określonym rozmiarze oraz czasie. Zgodnie z art. 128 pr. wod., w pozwoleniu ustala się m.in. cel korzystania z wód, a w przypadku wprowadzania ścieków do środowiska są to m.in.: ilość, stan i skład odprowadzanych ścieków. Natomiast w r.w.ś.w.z. określone są m.in. najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla różnych rodzajów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. A zatem dla podmiotu, który korzysta ze środowiska na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, wiążące będą indywidualne wymagania wynikające z tego pozwolenia, w tym w zakresie określonych w tym pozwoleniu dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń.
Zgodnie z art. 276 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, późn. zm.) - dalej p.o.ś., w razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji, podmiot korzystający ze środowiska ponosi administracyjną karę pieniężną. Stosownie do art. 298 p.o.ś., administracyjne kary pieniężne wymierzane są m.in. za przekroczenie określonych w pozwoleniach wodnoprawnych warunków dotyczących ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu. W przypadku przekroczenia dopuszczonej w pozwoleniu wielkości danej substancji WIOŚ wymierza karę za 1 kg tej substancji według jednostkowej stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177).
W związku z powyższym, jeżeli opisany zakład przekraczałby wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym, to powinien ponieść karę administracyjną tylko za niedotrzymanie wartości tych wskaźników, a nie za przekroczenie najwyższych wartości innych wskaźników zanieczyszczeń określonych w r.w.ś.w.z.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.