Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Posiadamy instalację do produkcji elementów z tworzyw sztucznych (maszyny wtryskowe). Posiadamy aktualne pozwolenie na wytwarzanie oraz odzysk odpadów - decyzja z 2010 r.

W decyzji były ujęte odpady związane funkcjonowaniem całego zakładu. W związku z koniecznością zmiany decyzji proszę o informację, czy do instalacji, której dotyczyć będzie nowe pozwolenie, powinniśmy wliczyć odpady powstałe w magazynie wyrobów gotowych, w których są umieszczane gotowe elementy przed wysyłką takie jak np. opakowania po środkach czystości używanych do mycia pojemników na wyroby, etykiety papierowe, odpady taśmy do pakowania.

Czy są to odpady wytwarzane w związku z eksploatowaniem instalacji?


Odpowiedź:

Przede wszystkim warto podkreślić, że zgodnie z art. 231 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) - dalej u.o. z 2001 r. zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.


Jeżeli zatem nie zachodzą inne przesłanki warunkujące chęć czy też konieczność uzyskania nowego pozwolenia, wówczas pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane w roku 2010 pozostanie ważne do daty wskazanej jako termin obowiązywania decyzji.


Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku tej części decyzji, w której regulowano odzysk odpadów. Zgodnie bowiem z art. 232 ust. 3 u.o., decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 u.o. z 2001 r. zachowują ważność w zakresie odzysku odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 23 stycznia 2015 r.


Mając to na względzie, przedsiębiorca, chcąc prowadzić w dalszym ciągu odzysk odpadów, obowiązany będzie uzyskać nowe zezwolenie w tym zakresie.


Z powyższego nie wynika jednak konieczność uzyskania również nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W przypadku, gdy prowadzący instalację wystąpi jednak z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zastosowanie znajdą przepisy art. 180 i 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.


Warto podkreślić, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym brak jest odpowiednika art. 17 ust. 3 u.o. z 2001 r., który nakazywał, aby w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniać wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcę w danym miejscu. Jeżeli zatem wytwarzanie odpadów nie jest spowodowane eksploatacją instalacji, jak również wówczas, gdy roczne ilości wytwarzanych odpadów nie przekraczają progów, o których mowa w art. 180a p.o.ś. – w ogóle nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

Aby zatem określić zakres ewentualnego pozwolenia, w pierwszej kolejności należałoby jednoznacznie ustalić, co stanowi instalację i jakie elementy wchodzą w jej skład, a następnie ocenić, czy w tej konkretnej sytuacji wytwarzanie odpadów jest spowodowane jej eksploatacją. W kontekście definicji instalacji z art. 3 pkt 6 p.o.ś. opakowania po środkach czystości używanych do mycia pojemników na wyroby, etykiety papierowe czy odpady taśmy do pakowania, które powstają w magazynie, raczej trudno uznać za odpady, których wytworzenie spowodowane jest eksploatacją instalacji. Nie oznacza to jednak, że odmienna interpretacja nie jest możliwa. Należy bowiem zaznaczyć, w każdej sytuacji powyższe zagadnienie trzeba rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę nie tylko specyfikę i charakterystykę konkretnej instalacji i elementów wchodzących w jej skład, ale także uwzględniając pojęcie eksploatacji zdefiniowane w art. 3 pkt 3 p.o.ś.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.