Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej popularności w budownictwie. Na zachodzie Europy wykluczono ten materiał z użytku w latach osiemdziesiątych. W Polsce wykorzystywano go przez kolejnych 20 lat. Dopiero w marcu 1999 r. wprowadzono w naszym kraju zakaz obrotu płytami azbestowymi. Jednak produktów zawierających azbest było w użyciu już tak dużo, że dopuszczono ich warunkowe użytkowanie do końca 2032 r. W 2009 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni programu oczyszczania kraju z azbestu. NIK chce sprawdzić, co udało się do tej pory zrobić. W Łodzi inspektorzy Izby spotkali się z ekspertami, by stworzyć jak najtrafniejszy program kontroli. W trakcie panelu dyskutowano m.in. o: zagrożeniu, jakie azbest wciąż stwarza dla zdrowia obywateli, niskiej skuteczności przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych, problemie nielegalnych składowisk odpadów azbestowych i wystarczalności legalnych składowisk, przyczynach niskiego zaangażowania gmin i samych mieszkańców w usuwanie azbestu z domów i gospodarstw oraz skali i powodach zaniedbywania przez właścicieli nieruchomości obowiązku inwentaryzacji i oceny stanu użytego tam azbestu.

(www.nik.gov.pl)