Na koniec marca banki w Polsce udzieliły przedsiębiorstwom łącznie 334 mld zł kredytów, z czego ponad 55% - 187 mld - przypadało na segment MSP. Potencjał rynku kredytowego dla segmentu przedsiębiorstw w Polsce w dalszym ciągu pozostaje wysoki, podobnie jak możliwości w zakresie finansowania z wykorzystaniem środków UE.

Kredyt w banku wymieniany jest jako najbardziej powszechne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw przez 47% średnich firm (obroty w przedziale 3,6 mln – 30 mln zł) oraz 35% małych i mikro przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln zł).

Zdecydowana większość przedsiębiorstw z obu segmentów – odpowiednio 85% i 84% - w finansowaniu swojej działalności w dalszym ciągu preferuje wykorzystanie środków własnych – wynika z badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach bankowych”, zrealizowanego na przełomie stycznia i lutego 2016 przez CBM Indicator we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich.

Badanie zostało przeprowadzone wśród przeszło 1200 polskich przedsiębiorców metodą indywidualnych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych.

W I kwartale 2016 roku nastąpił przeszło dwukrotny wzrost wykorzystania kredytu inwestycyjnego w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Dodatkowo ponad jedna czwarta (29%) mikro i małych firm korzysta z kredytów obrotowych preferując ten rodzaj kredytowania wydatków bieżących. Na kolejnych miejscach pod względem znaczenia źródeł finansowania wymienić należy także leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych.

Mimo że zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw (81%) odnotowała w ubiegłym roku zyski, przedsiębiorcy nie są skłonni do inwestowania nadwyżek finansowych. Połowa zarówno małych jak i średnich firm zatrzymuje wolne środki na rachunku nie lokując ich, natomiast jedna piąta małych firm i ponad jedna trzecia średnich firm nie posiadają wolnych środków. Jedynie co szósta średnia firma lokuje wolne środki finansowe, co jest stabilnym wynikiem w porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru, natomiast w przypadku małych firm, lokowanie wolnych środków finansowych jest dwukrotnie częstsze. W bieżącym roku najbardziej popularne kierunki lokowania wolnych środków finansowych to: krótkoterminowe złotowe (do 30 dni) oraz lokaty bankowe złotowe średnioterminowe (od 1 do 6 miesięcy).

Więcej: zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2016/maj/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa-o-uslugach-bankowych-raport-indicatora-i-zbp

Źródło: ZBP,