W tej sprawie chodziło o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego, które  wyliczono na 11 tys. zł. Sąd I instancji 10 grudnia 2014 r. ustalił, że poszkodowany i zarazem cesjonariusz Mateusz W. był posiadaczem samoistnym samochodu marki nissan. Powództwo wytoczył przeciwko spółce akcyjnej, która obciążyła go kosztami najmu samochodu zastępczego oraz przechowaniem uszkodzonego pojazdu.

Czytaj też: SN: Cesja wierzytelności za najem auta zastępczego jak zapłata>>

 

Zakup nowego auta

Błędnie przyjęto, że istnieje związek przyczynowy między zdarzeniem szkodzącym a najmem w pełnym okresie 67 dni. Podczas, gdy 10 grudnia 2014 r. poszkodowany dysponował nowym pojazdem i tym samym kontynuowanie najmu pojazdu zastępczego po tym dniu nie było uzasadnione realną potrzebą.  Sąd I instancji Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zasądził więc od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9 tys. 889,20 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 1 tys. 359 zł jako koszty procesu.

Apelację od tego wyroku wniósł pozwany Spółka Akcyjna zaskarżając wyrok w części, a mianowicie co do 1 tys. 918,80 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, to jest ponad kwotę 9 tys. 329,42 zł, zarzucając wyrokowi:

  1. naruszenie prawa procesowego, to jest art. 233 § 1 k.p.c. przez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na nieustaleniu istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy faktu zakupu przez poszkodowanego nowego pojazdu, jeszcze przed zakończeniem najmu pojazdu zastępczego, a to w dniu 10 grudnia 2014 r., co skutkowało przyjęciem jako uzasadnionego okresu najmu pojazdu zastępczego po tej dacie;
  2. naruszenie prawa materialnego, to jest art. 361 § 1 k.c. w zw. z art. 354 § 2 k.c. w zw. z art. 362 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie

Zmiana wyroku

Sąd Okręgowy uznał, że apelacja strony pozwanej jest w całości zasadna i zmienił zaskarżony wyrok. Dopiero bowiem uzupełnienie ustaleń dokonanych przez Sąd Rejonowy o dowód przeprowadzony w postępowaniu odwoławczym w postaci wydruku z rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na okoliczność posiadania auta przez powoda od 10 grudnia 2014 r., daje bazę do prawidłowej oceny zebranego w sprawie materiału.

Ważny dowód zakupu nowego auta

Zdaniem Sądu Okręgowego, sąd I instancji, niesłusznie skupił się na kwestii odpowiedzialności pozwanego za powstałą szkodę. Skutkiem tego okres najmu pojazdu zastępczego kwestionowany aktualnie w apelacji nie był przez strony szczególnie eksponowany i zeznania poszkodowanego, który podał, że nowy pojazd nabył w styczniu 2015 roku, nie były weryfikowane.

Przedłożony przez pozwanego dowód z wydruku z rejestru Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego powołanego do prowadzenia takich danych, w sposób dostateczny i niebudzący wątpliwości wskazuje, że poszkodowany w tym czasie nabył inny pojazd.

SO stwierdził, że należy podzielić stanowisko pozwanego, że dysponowanie przez poszkodowanego innym pojazdem od 10 grudnia 2014 r. uzasadnia twierdzenie, że kontynuowanie najmu pojazdu zastępczego po tym dniu do 23 grudnia 2014 roku nie było celowe ani uzasadnione realną potrzebą poszkodowanego.

Związek przyczynowy

Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z  22 listopada 2013 r., odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego. Pod warunkiem, że odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita , sygn.. akt III CZP 76/13).

Jednocześnie w uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że ustalenie czasu niezbędnego na nabycie nowego pojazdu ma charakter obiektywny i jest niezależne od posiadania przez poszkodowanego środków pieniężnych - w tym pochodzących z wypłaty odszkodowania obejmującego różnicę wartości pojazdu sprzed i po zdarzeniu szkodzącym -na kupno nowego pojazdu. Dla ustalenia czasu niezbędnego do nabycia pojazdu istotne znaczenie ma czas zawiadomienia poszkodowanego o sposobie likwidacji szkody przez zapłatę różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed i po zdarzeniu szkodzącym.

Skrócenie okresu najmu

W konsekwencji zasadnym jest skrócenie o 13 dni ustalonego przez Sąd Rejonowy 67-dniowego okresu najmu pojazdu zastępczego. Zatem wyrównanie uszczerbku majątkowego powoda, jako cesjonariusza z tytułu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi pozwany, winno obejmować zwrot kosztów poniesionych z tytułu najmu pojazdu zastępczego przez 54 dni, przy uwzględnieniu niekwestionowanej przez pozwanego stawki najmu 147,60 zł, a więc kwotę 7 tys. 970,40 zł.

Sygn. akt XIII Ga 1897/19 z 24 marca 2021 r.